Introduktionsdag for samarbejdspartnere til Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Formålet med dagen er at give en præsentation af Dansk Selskab for Patientsikkerhed til nye samarbejdspartnere og knytte samarbejdsbånd og skabe netværk. Selskabet har opstillet tre mål for dagen:

• At deltagerne får kendskab til selskabets visioner, fokusområder, indsatser og pro-jekter samt til selskabets danske og internationale netværk
• At deltagerne får et indblik i hvordan selskabet kan bidrage til at forbedre patientsik-kerheden i sundhedsvæsenet
• At der etableres netværk og samarbejdsbånd mellem deltagere og selskabets sekre-tariat

Du kan tilmelde dig arrangementet via dette link: https://www.conferencemanager.dk/Intro2019