Vibeke Rischel

26. marts 2020

Styrk fokus på patientsikkerheden!

Det er vigtigt at holde fast i læringskulturen og en proaktiv tilgang til patientsikkerhed under det store pres, som sundhedsvæsenet bliver udsat for i de kommende uger. Sådan lyder opråbet fra patientsikkerhedsfolk i Italien, som er hårdt ramt af coronapandemien.

Ledere og risikomanagere i regioner, på hospitaler og i kommuner har et stort ansvar for at bevare fokus på patientsikkerheden. PS! står klar til at facilitere denne opgave på tværs af landet.

Af Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

PS! opretter to netværk for at styrke patientsikkerheden under pandemien

Sundhedsvæsenet både i regioner og i kommuner står i den kommende tid over for enorme udfordringer. Et ukendt antal mennesker vil få brug for behandling i forbindelse med coronapandemien, og samtidig skal der ydes omsorg for alle de borgere og patienter, der har et plejebehov eller er syge af andre årsager end COVID-19.

Sundhedsvæsenets medarbejdere og frivillige vil komme til at arbejde under pressede forhold på hospitaler og i den kommunale sektor. Der vil ske mange omlægninger af arbejdsgange og organisation, og medarbejderne skal arbejde i nye omgivelser, med nye opgaver og sammen med kolleger, som de ikke kender. Netop i denne pressede og måske til tider kaotiske situation er risikoen for fejl og utilsigtede hændelser forøget.

Det er vigtigt – og måske vigtigere end nogensinde – at vi bevarer en proaktiv tilgang til patientsikkerhed og en lærende kultur.

Sådan lyder også et opråb fra Italien, hvor COVID-19 har ramt særligt hårdt. En mail fra en italiensk patientsikkerhedsorganisation Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente (Center for klinisk risikostyring og patientsikkerhed) er delt via WHO Global Patient Safety Network. Fra de italienske risikomanagere anbefales det at sikre rapportering af utilsigtede hændelser – dels for at kunne reagere tidstro og udbedre svagheder og dels for organisationens ”hukommelse” efterfølgende. Det anbefales også, at man har en proaktiv tilgang til risikovurdering, blandt andet i forhold til de mange nye procedurer og arbejdsgange, der tages i anvendelse.

Facebooksiden for Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente (på italiensk)

Dansk Selskab for Patientsikkerhed opfordrer derfor til, at ledere og risikomanagere overalt i sundhedsvæsenet forholder sig proaktivt for at reducere risici og forebygge fejl. Det er en indsats, der skal planlægges og igangsættes nu og opretholdes gennem de kritiske uger, som er i vente for vores sundhedsvæsen.

Inge Kristensens blog i Kommunal Sundhed: Patientsikkerhed i en krisetid

Under den kommende spidsbelastning af sundhedsvæsenet bliver der ikke tid til bureaukrati og unødig administration. Men det er vigtigt, at fejl og utilsigtede hændelser stadig bemærkes, beskrives og handles på – gerne tidstro, så der løbende rettes op på svagheder i organisation og arbejdsgange. Den lokale læring af hændelserne er helt essentiel for at der kan handles omgående. Men også deling af viden om utilsigtede hændelser på tværs af organisationer og på tværs af landet er meget relevant i denne situation, hvor nye arbejdsgange, fx brug af personlige værnemidler, introduceres alle steder i sundhedsvæsenet.

En lang række nye og ældre patientsikkerhedsredskaber bliver særligt aktuelle under en kommende spidsbelastning. Det er tiltag, der styrker arbejdsgangene, så de bliver mere robuste over for fejl. Det gælder fx Sikker Mundtlig Kommunikation, sikkerhedsbriefinger, forstyrrelsesfri zoner.

Vibeke Rischels blog: Patientsikkerhed under en pandemi

Det er også forskellige type af barrierer, der gør, at sikkerheden ikke udelukkende afhænger af den menneskelige hukommelse og dømmekraft, såsom tjeklister, tilrettelæggelse af arbejdsgange, sådan at det bliver nemt at gøre det rigtigt, orden og overblik i depotrummet og omkring sundhedsvæsenets arbejdspladser.

Også et styrket teamsamarbejde og psykologisk tryghed blandt medarbejderne er en del af en proaktiv patientsikkerhedsindsats.

Sundhedsvæsenets ledere har at særligt ansvar for at prioritere patientsikkerheden under pandemien og at støtte risikomanagerne og den øvrige patientsikkerhedsorganisation i deres arbejde. Patientsikkerhedsrunder, hvor ledelsen går rundt i frontlinjen og spørger ind til patientsikkerhedsproblemer, kan være et nemt – og meget lidt tidskrævende – redskab for ledelsen, der vil holde sig ajour med patientsikkerheden og identificere mangler og forbedringspotentialer.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står klar til at understøtte sundhedsvæsenet med viden, ressourcer og netværk, der kan hjælpe sundhedsvæsenet så sikkert som muligt gennem de kommende uger og måneder.

Kontakt os på e-mail: info@patientsikkerhed.dk

Læs mere her , hvis du er risikomanager eller patientsikkerhedsansvarlig i en kommune, på et hospital eller i en region, og er du interesseret i at deltage i et af de nye netværk