Sygehus Lillebælt

Fra Sygehus Lillebælt har Medicinsk Afdeling i Vejle deltaget i Klar til samtalen. Afdelingen arbejder systematisk med samtaler med patienterne om behandlingsniveauet i den sidste tid. Det er et område, som i mange år har været højt prioriteret.

Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

”Vi (læger og sygeplejersker) er nødt til at rykke sammen om patienten – Vi er fælles om det her!” – Oversygeplejersken og den ledende overlæge

”Der er behandling til alle, men det er ikke sikkert, den er kurativ.” – Udviklingssygeplejerske

Medicinsk Afdeling i Vejle arbejder systematisk med samtaler med patienterne om behandlingsniveauet i den sidste tid. Det er et område, som i mange år har været højt prioriteret. Tilbage i 2014 begyndte man med at auditere på alle hjertestopkald fra afdelingen. Resultaterne viste, at der var plads til forbedring på flere fronter.

En tobenet strategi blev sat i gang. De to ben har dels skarpt fokus på at blive bedre til tidlig opsporing af kritisk sygdom (TOKS), og dels på at blive bedre til at afklare, hvem der bør have tilbudt genoplivningsforsøg ved hjertestop, og hos hvem det ikke er indiceret.

Afdelingsledelsen har fokus på både det fundamentalt etiske i at få talt med patienterne i god tid, som del af en generel dagsorden om at inddrage patienten så meget som muligt i sit forløb. Men der er også fokus på at undgå overbehandling, som både er forkert over for patienten, og som er spild af ressourcer. Og endelig er der fokus på, at denne kulturforandring kun bliver en succes, hvis det tværfaglige samarbejde mellem læger og plejepersonale fungerer.

I den anledning har afdelingen gennemført en lang række aktiviteter:

 • Der bliver lavet audits på samtlige hjertestopkald, der sendes ud til alle relevante parter. Disse samles også i årlige rapporter.
 • De laver systematiske opgørelser af antal døde i afdelingen, antal indlæggelser, antal hjertestopkald og antal medicinske nødkald (bl.a. på baggrund af samarbejde med mortalitetsreview-teamet på sygehuset).
 • De tager emnet op på gentagne møder med læger og sygeplejersker i afdelingen.
 • De har holdt fælles staff meetings med anæstesiafdelingen om afklaring af behandlingsniveau.
 • De gør stillingtagen til fravalg af genoplivning synlig i afdelingen på elektroniske oversigtstavler, i journalen og på en daglig sikkerhedsbriefing.
 • De har deltaget i udviklingen af overordnede retningslinjer og instrukser for stillingtagen til behandlingsniveau på Sygehus Lillebælt – og arbejder på det samme på regionsniveau.
 • De har startet et projekt op blandt KOL-patienter om samtalen om den sidste tid.
 • De har løbende emnet med på strategimøde i afdelingen.
 • De har gennemført en spørgeskemaundersøgelse “Klar til Samtalen?” blandt personalet i afdelingen.
 • På baggrund af undersøgelsen har de udviklet fælles lommekort ”Klar til samtalen?” til personalet, så informationen herom er mere tilgængelig.

Spørgeskemaundersøgelse om kulturen i 2018

Som det fremgår af ovenstående, er man i afdelingen meget dataorienterede. Spørgeskemaundersøgelsen om kulturen på området blev gennemført i efteråret 2018 i hele personalegruppen. Hovedkonklusionerne på undersøgelsen har betydet en intensiveret indsats i afdelingen med:

 • bedre introduktion af nyt personale til samtalerne
 • supervision omkring samtalerne
 • ugentlig italesættelse af samtalerne på konferencer
 • fokus på behandlingsniveau i journalen.

Introduktionen til samtalerne er forsøgt forbedret ved, at man som ‘værktøj’ har lanceret et lommekort, der dels støtter den enkelte i afklarende samtaler med patienterne ved hjælp af forslag til fraser, man kan bruge til indledning – og som dels henviser til relevant materiale på sygehusets intranet vedrørende samtalerne og den sidste tid.

Afdelingen har præsenteret undersøgelsen på IHI og BMJ’s store konference International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Glasgow i foråret 2019.

Udover at man således hele tiden arbejder systematisk og udvikler nye tiltag og støtteredskaber, opsamler man også løbende data om indsatsen, hvor man blandt andet følger udviklingen i antal dødsfald i forhold til antal indlæggelser, antal medicinske nødkald, antal MAT-kald (mobilt akut team) og antal hjertestopkald.

Udviklingen viser en nogenlunde konstant dødelighed, men et faldende antal hjertestopkald. Dette svarer til en anden opgørelse, hvor man kan se, at man i høj grad får talt med de mest syge i god tid før døden.

Generelt på Sygehus Lillebælt

På Sygehus Lillebælt har man flere andre initiativer, der er rettet mod at tage samtaler med de mest syge patienter. I et PhD-projekt tester man en dansk version af det amerikanske samtaleværktøj POLST (fordansket til: Patient Og Lægebeslutninger for den Sidste Tid). I Palliativt Team arbejder man med et koncept for ACP-samtaler (Advance Care Planning). De projekter har vi ikke været dybt inde i fra Klar til samtalens side, men til gengæld har vi set grundigt på Sygehus Lillebælts månedlige mortalitetsreview.

Her gennemgår et team med repræsentanter fra flere faggrupper og med løbende udskiftning (så alle afdelinger kommer til at deltage) samtlige eller et udsnit af dødsfaldene den seneste måned.

Som i de fleste kendte mortalitetsreviews undersøger man, om observationer, pleje og behandling har været korrekt udført. Men til forskel fra traditionelle mortalitetsreviews ser man også helt konsekvent på, hvornår der har været talt med patienten om døden, om der har været ordineret en palliativ tryghedspakke, og om patienten måtte være afgået ved døden alene på sin stue. En kort opsummering af hvert review udsendes til alle afdelingsledelser, og hospitalsledelsen følger op på tallene i deres løbende tavlemøder med afdelingsledelserne, der selv står for spredning lokalt.

Metoden er udviklet i samarbejde mellem deltagerne i Patientsikkert Sygehus, og anvendes således også i lidt andre versioner på Regionshospital Nordjylland i Thisted, Regionshospital Horsens, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse, Nordsjællands Hospital og på Nykøbing Falster Sygehus.

Sygehusledelsen har et skarpt fokus på patientinddragelse, og man ser samtalen om behandlingsniveau som et led i denne overordnede indsats. Man ser det også som en indsats for at minimere unødvendige behandlinger og spild. I efteråret 2019 vil man arbejde på at udbrede en fælles systematik hen over hele sygehuset med udgangspunkt i resultaterne fra Medicinsk Afdeling, men også fra mortalitetsreview, POLST og ACP-samtalerne.

Kontakt

Kontaktpersoner i Medicinsk Afdeling:

Klinisk sygeplejespecialist Jannie Christina Frølund, Jannie.Christina.Frolund@rsyd.dk

Kvalitetskoordinator, sygeplejerske Helen Bruun, Helen.Bruun@rsyd.dk

Kontaktperson vedrørende mortalitetsreview:

Datakonsulent Anne Vedel Lauridsen, Anne.Vedel.Lauridsen@rsyd.dk

Samarbejde

Klar Til Samtalen – I god tid har i projektperioden arbejdet sammen med Sygehus Lillebælt og Medicinsk Afdeling i Vejle gennem:

 • Møder med hospitalsledelsen og afdelingsledelsen.
 • Heldagsmøde med afdelingen herunder møder med: Afdelingsledelsen, projektlederne, sygeplejersker i afsnittene, lægerne.
 • Oplæg på medicinsk morgenkonference.
 • Opfølgningsmøder.
 • Deltagelse i strategiråd for Medicinsk Afdeling, Vejle.
 • Løbende sparring med projektlederne.
 • Oplæg på møde med mortalitetsreviewteams fra ‘de patientsikre sygehuse’ (Sygehus Lillebælt, Nordsjællands Hospital, Regionshospital Horsens, NSR sygehuse, Regionshospital Nordjylland i Thisted og Næstved Sygehus).