Billede
Billede

Forbedringsarbejdet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for systematiske forbedringer.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed udvikler, samskaber og faciliterer bæredygtige og skalerbare resultater, der fremmer patientsikkerheden. Vi opbygger kultur, kapacitet og kompetencer til at forandre og forbedre.

Det er vores ambition at være et nationalt og internationalt anerkendt omdrejningspunkt for viden om og anvendelse af metoder til forbedring af kvalitet og patientsikkerhed.

PS har, i tæt samarbejde med sundhedsvæsenets centrale aktører, gennemført en række kvalitets, forbedrings- og udviklingsprojekter i både primær- og sekundærsektoren. Mange af forbedringerne er efter succesfuld afprøvning på lokalt og regionalt niveau skaleret op.

PS arbejder ud fra internationalt anerkendte forbedringsmetoder og fungerer som katalysator, integrator og implementator for systematiske forandringer og forbedringer. Alle initiativer realiseres i tæt samarbejde med de relevante personalegrupper og organisationer i sundhedsvæsenet.

Tilstrækkelig kapacitet og kompetence er en forudsætning for at kunne gennemføre systematisk forbedringsarbejde. Vi tilbyder uddannelsesforløb, hvor sundhedspersonalet opbygger nye kompetencer til at arbejde med forbedringsmetoder og patientsikkerhed. Uddannelsesforløb, der sætter de sundhedsprofessionelle i stand til at fungere som forbedringsagenter.

Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for at forbedre patientsikkerheden og for et proaktivt og personcentret patientsikkerhedsbegreb.

Vi arbejder for sikre systemer og strukturer, der proaktivt forebygger fejl og misforståelser. Som sekundært opfanger fejl og rapporterer dem. Formålet er samlet set markant at reducere fejl og misforståelser, som ellers kan påføre patienterne skade.

Vi arbejder for ”person-centred care”, et begreb som er vanskeligt at oversætte til dansk, men som vi har valgt at kalde personcentreret pleje og behandling.

Personcentrering handler om, at der tages hensyn til borgernes og patienternes ønsker, værdier, familiesituation, sociale forhold og livsstil. Borgere og patienter ses som individer, der kan bidrage til og samarbejde om at vælge og gennemføre den mest hensigtsmæssige pleje og behandling.

Vores proaktive og personcentrerede tilgang er med til at definere vores skadesbegreb.
Vi arbejder med et bredt skadesbegreb, der inkluderer fysisk personskade. Psykisk og emotionel skade. Unødvendig behandling. Og behandling, der enten ikke er rettidig eller i overensstemmelse med patientens ønsker.

Hver dag går de sundhedsprofessionelle på arbejde med de bedste intentioner, men mennesker begår fejl. Vores vision er et sikkert sundhedsvæsen, hvor de grundlæggende arbejdsmetoder og strukturer hjælper personalet med at eliminere fejl og misforståelser. Utilsigtede hændelser og fejl skal bruges til læring og vidensdeling, som sikrer, at fremtidige borgere og patienter er beskyttet mod lignende hændelser.

Transparens, erkendelse og læring er nøgleord i PS forbedringsarbejde. Vi arbejder for, at sundhedsvæsenet giver patienten en forklaring og en undskyldning, når der sker noget, som ikke bør ske. Når fejl erkendes skal institutionens fejlhåndteringssystem træde i kraft. Det er ikke den enkelte sundhedsprofessionelle, der har det primære ansvar, men sundhedsvæsenet.

Tryghed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for strukturel tryghed for borgere og patienter.

Strukturel tryghed er den form for tryghed, som de grundlæggende systemer og arbejdsmetoder sikrer.

I et trygt sundhedsvæsen er trygheden primært baseret på en personcentret tilgang og på sikre systemer og strukturer. I et trygt og personcentreret sundhedsvæsen tager sundhedsvæsenet ansvar for at invitere til dialog og samarbejde. For at få viden om borgere og patienters præferencer og situation og for at sikre, at borgere og patienter forstår deres muligheder og behandlingens eventuelle risici. Vi ser inddragelse som forudsætningen for, at borgere og patienter trygt kan træffe reelle valg, som de sundhedsprofessionelle skal understøtte.

Inddragelse, dialog og samarbejde er en integreret del af det personcentrerede patientsikkerhedsbegreb, vi arbejder for. Inddragelse af borgere, patienter og pårørendes viden kvalificerer valg af behandlingsmetoder, medvirker til at forhindre fejl og til at forbedre systemerne.

Effektivitet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for et sundhedsvæsen, der er effektivt for både patienter og personale.

Optimal udnyttelse af ressourcerne er forudsætningen for, at borgere og patienter får den rette behandling til den rette tid.

Men patientskader, mangelfuld behandling, overbehandling, ineffektive processer og manglende sammenhæng i forløbene tærer på ressourcerne uden at skabe værdi. Kvalitets- og effektivitetsproblemer belaster både patienterne og ressourcerne.

De sundhedsprofessionelle vil gerne anvende deres faglighed optimalt, de vil gerne hjælpe patienterne bedst muligt og opnå de bedst mulige resultater. I denne motivation og ambition ligger et enormt potentiale, en energikilde, som kan og skal udnyttes bedre til at skabe større effektivitet.

Både i Danmark og internationalt findes der mange afdelinger og sygehuse med stor effektivitet. Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for større vidensdeling og spredning af de gode eksempler – med henblik på at accelerere forbedringsarbejdet.

Vi vil medvirke til at understøtte arbejdet med og for rettidighed og effektiv ressourceudnyttelse. Til at skabe flow. Reducere spild og ventetid. Øge sikkerhed, sammenhæng, pålidelighed og effektive arbejdsgange.

Sammenhæng

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Sundhedsvæsenet skal være tæt forbundet på en måde, der er logisk og praktisk for patienten.

Men i dag opleves det danske sundhedsvæsen i mange tilfælde ikke som sammenhængende af borgere og patienter. Overgange mellem afdelinger og sektorer er fortsat en af de væsentligste kilder til fejl og skader. PS har via sin brede konstruktion og sammensætning af organisationens bestyrelse og via sit arbejde i og på tværs af sektorer en unik placering og mulighed for arbejde med og for skabelse af sikkerhed og sammenhæng i overgange.

Vi arbejder for patienternes sikkerhed og tryghed i bred forstand, på tværs af patientgrupper og på tværs af sundhedssektorer.
Vores forbedringsindsats finder sted i både regioner, kommuner og i overgangene mellem sektorer. Vi ønsker et sammenhængende sundhedsvæsen med sikre og velkoordinerede patientforløb.

Hele tiden og for alle

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for, at alle borgere og patienter får den optimale behandling.

Vi arbejder for ensartet høj kvalitet for alle hele tiden.

Men der er fortsat en stor kløft mellem den behandling, sundhedsvæsenet har intention om at give borgere og patienter, og den behandling, som de rent faktisk får. Det er ikke godt nok. Mange patienter får for det meste den rigtige behandling. Det er heller ikke godt nok. Alle borgere, uanset baggrund, skal have den rigtige behandling. Hele tiden.

PS vil medvirke til, at lighed i behandling og pleje fremmes. Med fokus på at styrke sundhedsvæsenets evne til at skabe ensartet høj kvalitet. Metoder, der har vist sig effektive ét sted i patientsikkerhedsarbejdet, skal introduceres i nye sammenhænge, hvor de kan medvirke til at skabe lighed.
Et moderne sundhedsvæsen skal være i stand til at levere konstant høj kvalitet, der er sikker for alle borgere og patienter – hele tiden.