Få inspiration og ny viden til arbejdet med patientsikkerhed gennem PS!' arrangementer

Inspiration, læring og viden om patientsikkerhed er omdrejningspunktet for en række arrangementer, som bliver afholdt i PS!. Det sker både som webinarer og som arrangementer, hvor vi mødes fysisk.

Til arrangementerne bliver der delt ny viden og resultater om patientsikkerhed, drøftet relevante problemstillinger og udfordringer for patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen og kapaciteter fra både ind- og udland delte erfaringer og vigtig læring.

Vi vil løbende tilføje flere informationer på hjemmesiden, efterhånden som vi får aftaler i hus med spændende oplægsholdere. Du kan følge med på siden her – eller allerbedst: Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi i god tid fortæller om arrangementerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

I de kommende måneder afholdes følgende webinarer (find mere information længere nede):

 

Optagelser af afholdte webinarer kan også findes her på siden.

Deling og læring om patientsikkerhed

Webinarerne fra PS! vil være centreret om udvalgte patientsikkerhedsdagsordener frem mod Patientsikkerhedskonferencen, der finder sted den 8.-9. november 2021.

For de fleste webinarer er deltagelse gratis, hvis du er modtager af PS!’ nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, når du tilmelder dig webinaret.

Alle med interesse for patientsikkerhed er velkommen på webinarerne, og vi håber, at du har lyst til at deltage i et eller flere. Nedenfor kan du få et overblik over de webinarer, PS! planlægger.

Vi ved, at kommunikation har en stor betydning for tryghed og sikkerhed i det enkelte patientforløb. Derfor har vi planlagt en særlig webinarrække i samarbejde med Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet (SKS) om sikker kommunikation. De er gratis for medlemmer af SKS og modtagere af PS!’ nyhedsbrev.

Se Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenets hjemmeside

Webinar: Få en guidet tur i Kvalitetsguiden

Dato og tidspunkt
Den 23. september kl. 13.00-14.00

Kvalitetsguiden.dk – Nyt værktøj til tværgående kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet
Du kan høre om:

-Hvordan guiden er blevet til
v/ Iben Berg Hougaard og Sofie Rasmussen fra Danske Patienter

-Guidet tur i kvalitetsguiden.dk
v/en af forfatterne til kvalitetsguiden Rikke Hollesen

-Hovedtendenser i fremtidens kvalitetsudvikling – fra et regionalt og kommunalt perspektiv
v/ Erik Jylling (Danske Regioner) og Hanne Agerbak (KL)

Flere medarbejdere fra PS! har bidraget til bogen.

Webinaret afholdes af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.

Webinaret er åbent for alle med interesse, og tilmelding er ikke nødvendigt.

Webinar: Hvordan sætter vi venlighed og medfølelse i system?

Dato og tidspunkt
Den 29. september 2022 kl. 14.00-15.30

Indhold
Alle, der arbejder inden for sundhedsvæsenet, kan blive enige om, at compassion og medfølelse for patienter og borgere, men også for kollegaer, er en essentiel del af sundhedsarbejdet.

Undersøgelser viser, at medfølelse ikke blot har stor betydning for borgere og patienters oplevelse af deres pleje, men at det skaber bedre behandlingsresultater. Samtidig er compassion også væsentligt for sundhedspersonalet – ikke mindst i en tid, hvor arbejdspresset er højt og ressourcerne få. Studier peger således på, at medfølelse og psykologisk tryghed er et væsentlig element for godt kollegialt samarbejde. Vi ved desværre også, at dårlig ledelse, ressourcemangel og et for stort fokus på kontrol, kan ”presse” medfølelse og empati ud af sundhedsvæsenet.

Men hvordan sætter vi venlighed og medfølelse i system? Og hvad kræver det?

Det sætter Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed fokus på i webinaret. Gennem perspektiver fra både forskning, ledelse og Etisk råd søger vi en større forståelse af, hvordan arbejdet med compassion fremadrettet kan bringes i spil i sundhedsvæsenet.

Oplægsholdere
Lone Fjorback
Centerleder, speciallæge
Lektor ved Dansk Center for Mindfulness
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Anette Nissen Sørensen
Chefsygeplejerske, Hjertemedicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt

Randi Karkov Knudsen
Ph.d.-Studerende, Cand. Cur.
Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt
Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens
Center for Forskning i Patientkommunikation, OUH
Klinisk Institut, SDU

Morten Bangsgaard
Medlem af Etisk Råd
Stud. teol.
Tidl. generalsekretær og adm. direktør

Mads Koch Hansen
Konsulent, læge, tidligere lægefaglig direktør v/ Sygehus Lillebælt
Formand for Lægeforeningen

Webinar: Medicingennemgang

Dato og tidspunkt
Den 13. oktober 2022 kl. 14.30-16.00

Indhold
En medicingennemgang kan være nyttig for patienter og borgere, der bliver behandlet med flere lægemidler af gangen. I 2021 kortlagde Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientsikkerhed projekter fra hele landet, hvor medicingennemgang indgik. Kortlægningen fandt sted som led i WHO-initiativet Medicin uden skade, der har til formål at nedbringe antallet af alvorlige, forebyggelige, medicinrelaterede skader.

På et webinar den 13. oktober vil flere af projekterne med medicingennemgang blive præsenteret. Du kan bl.a. høre om, hvilke resultater der er opnået, og hvad der anbefales til andre, der gerne vil arbejde med medicingennemgang.

Tilmelding og afholdelse af webinaret foregår via Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Webinar: Hvordan kan sundhedsvæsenet reducere spild af ressourcer, gøres mere klimavenligt og stadig fastholde kvalitets- og patientsikkerhedsniveauet?

Dato og tidspunk
Den 26. oktober kl. 14.00-15.30

Om webinaret
Sundhedsvæsenet er ikke en klimavenlig forbruger! Sundhedsvæsenet er stadig storforbruger af engangsudstyr som f.eks. kitler, sutursæt, affaldsposer og kopper. Sundhedsvæsenets aftryk på CO2-regnskabet er i Danmark på niveau med lufttrafikken. Men kan sundhedsvæsenet reducere spild af ressourcer, gøres mere klimavenligt og stadig fastholde kvalitets- og patientsikkerhedsniveauet? Det stiller vi skarpt på i dette webinar, der arrangeres i samarbejde med Institute for Healthcare Improvement.

På webinaret stiller vi skarpt på, hvordan sundhedsvæsenet kan arbejde systematisk med at nedbringe klimaaftrykket, uden at patientsikkerheden og kvaliteten bliver komprimitteret.
På webinaret vil Maria Gaden, centerleder for Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland, fortælle, hvordan regionens hospitaler arbejder med at reducere forbrug og klimaaftryk, og hvordan bæredygtighed og patientsikkerhed tænkes ind i hele værdikæden – fra produktion til anvendelse og genanvendelse af materialer på hospitalet.

Jonas Dahl, hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers, vil give sit perspektiv på topledelsens rolle i at fremme bæredygtighed på et hospital, og hvordan bæredygtighedspolitikken på hospitalet spiller sammen med hospitalets værdier.

Elaine Mead, Managing Director, Improvement Care & Compassion i Skotland, vil give en række internationale eksempler på, hvordan sundhedsvæsenet kan reducere spild og klimabelastning og tilføre værdi til patienter og sundhedsvæsen.

Webinaret vil være en blanding af oplæg og drøftelser i virtuelle grupper.

Oplægsholdere
Maria Gaden
Centerleder for Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland

Jonas Dahl
Hospitalsdirektør for Regionshospitalet Randers

Elaine Mead
Managing Director, Improvement Care & Compassion i Skotland

Webinar: Databaseret kvalitetsudvikling

Dato og tidspunkt
Den 15. november kl. 17.00-18.30

Om webinaret
Hvordan går det egentlig med de patienter, vi behandler? Er de blevet raske? Har de komplikationer? Har de bivirkninger? Er de godt tilfredse?
Og hvornår er kvaliteten god nok? Er det ok at ligge på gennemsnittet? Eller skal der mere til? Kunne vi gøre det bedre? Hvordan gør de bedste af vores kolleger?
For at svare på disse spørgsmål er der brug for data. Det kan være data, som du selv samler ind i den kliniske hverdag eller tal, som du kan finde i eksisterende systemer, statistikker eller databaser.
På webinaret diskuteres, hvilken type data er der behov for i kvalitetsudviklingsprojekter, og hvordan du kan skaffe disse data.

Oplægsholdere
Jens Winther Jensen
Direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Louise Rabøl
Ledende overlæge, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Markus Fally
Læge, ph.d., post.doc., Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Målgruppen
Målgruppen for webinaret er primært læger, men andre med interesse er velkomne til at deltage.

Webinaret afholdes af Lægeforeningen.

Webinar: Hvad vil du gerne forbedre?

Dato og tidspunkt
22. november kl. 17.00-18.30

Om webinaret
Ideer til, hvad du gerne vil forbedre, kan opstå i mange sammenhænge, fx fra personlige oplevelser. En fejl, en klage eller et forløb du har været involveret i, som burde have været endt på en anden måde. Ideer kan også komme fra din dagligdag, som er præget af processer, der burde køre bedre eller i et andet tempo. Du kan opleve en fortvivlelse eller indignation over, hvorfor systemet ikke præsterer bedre – et dødsfald som burde være undgået eller en skade på en patient, som kunne være forebygget.

På webinaret gennemgås de forskellige kilder til inspiration, der kan give ideer til kvalitetsudvikling og forbedring. Det gennemgås, hvordan området kan analyseres nærmere, inden selve forbedringsarbejdet sættes i gang. Endvidere gennemgås forbedringsmodellen, og der præsenteres eksempler på, hvordan der kan arbejdes med modellen

At forstå ”systemet” er en forudsætning for, at du kan udpege og afgrænse det egentlige problem, og for at du senere kan generere de ideer, der skal til for at løse det.

På webinaret præsenteres værktøjer, der kan hjælpe dig med at analysere situationen nærmere og udpege netop den problemstilling, som det vil give mest mening at arbejde med.

Oplægsholdere
Vibeke Rischel
Vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ann Lyngberg
Ledende overlæge, ph.d., Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Julie Mackenhauer
Ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning

Målgruppen
Målgruppen for webinaret er primært læger, men andre med interesse er velkomne til at deltage.

Webinaret afholdes af Lægeforningen.

 

 

Webinar: Forenklet dokumentationen, mere tid og tryghed til borgerne og styrket patientsikkerhed – Hør, hvordan Sønderborg Kommune har gjort!

Dato
Den 23. november kl. 14.00-15.30

Om webinaret
Det er muligt at skabe mere tid til pleje, nærvær og inddragelse af borgerne ved at arbejde systematisk med kvalitet og forenkling af dokumentation. Det viser erfaringer fra Sønderborg Kommune. Her er der i projektet Kvalitet og forenkling af dokumentation bl.a. afskaffet 92 papirskemaer, ryddet op i arbejdsgange og skabt en kultur, der er baseret på tillid, ikke kontrol. Det betyder mere tid og tryghed hos borgerne i ældreplejen, det mindsker risikoen for fejl, og det styrker patientsikkerheden.

På dette webinar vil Sønderborg Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed dele erfaringerne og resultaterne fra projektet, der er gennemført i hjemme- og sygeplejen samt på plejecentrene i 2021-2022 i Sønderborg.

På webinaret vil det også blive drøftet, hvordan andre kommuner kan komme i gang med forenklingsarbejdet.

Oplægsholder
Tove Salting, projektleder, Sønderborg Kommune

Pris
500 kr.

FRAMily Danmark Netværksmøde

Der afholdes netværksmøde i FRAMily Danmark netværket.

Dato og tidspunkt
Tirsdag den 6. december 2022 i Aarhus.

Opdateres…

 

Webinar: Arbejdsglæde, trivsel og patientsikkerhed - hvordan skaber vi et bedre fundament for patientsikkerheden?

Dato
Den 14. december kl. 14.00-15.30

Om webinaret
Arbejdsglæde, arbejdsmiljø og patientsikkerhed hænger tæt sammen. Vi får mere og mere viden om, at der er en tæt forbindelse mellem arbejdsglæde, trivsel og psykologisk tryghed på arbejdspladsen og patientsikkerheden og kvaliteten.

Når vi skal skabe et sundhedsvæsen med høj kvalitet og patientsikkerhed, må personalets arbejdsglæde og trivsel være en topprioritet på linje med de traditionelle mål omkring økonomi, kvalitet og sundhed. Men hvordan kan man arbejde systematisk med at fremme arbejdsglæden og trivslen i sundhedsvæsnet? Det stiller vi skarpt på i dette webinar, der arrangeres i samarbejde med Institute for Healthcare Improvement.
Til webinaret har vi inviteret to internationale kapaciteter i arbejdet med arbejsglæde, patientsikkerhed og kvalitet.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har til webinaret inviteret Jessica Perlo, Senior Director hos Institute for Healthcare Improvement og Amar Shah, chief Quality Officer hos East London NHS Foundation Trust (ELFT), til at give deres perspektiver på, hvordan man kan arbejde systematisk med at fremme arbejdsglæden og trivslen hos personalet.

Jessica Perlo vil på webinaret indlede med at fremlægge hovedperspektiverne i IHI’s Framework for Joy in Work. Amar Shah vil derefter give konkrete eksempel på, hvordan ELFT – med udgangspukt i IHI’s Framework for Joy in Work – har arbejdet med at fremme arbejdsglæden.

Webinaret er interaktivt og der vil være dialog mellem Jessica Perlo, Amar Shah og deltagerne.

Oplægsholdere
Jessica Perlo
MPH, Director, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Amar Shah
Chief Quality Officer, East London NHS Foundation Trust

Pris
500 kr.
Der vil være et begrænset antal pladser.

 

International Forum 2023 i København

Sted og dato
International Forum on Quality and Safety in Healthcare bliver afholdt i København den 15.-17. maj 2023.

Se tidligere webinarer

Her kan du se optagelserne af tidligere webinarer.

Patientsikre hjemmehospitaler

Fremtidens hospital kan være dit soveværelse! Webinaret d. 16. marts 2022 satte fokus på, hvad der sker når behandlingen flyttes fra sygehuse til borgernes hjem. Fire eksperter fra USA delte deres erfaringer og drøftede tendensen ved hjemmebehandling, og hvad man skal være opmærksom på, når man implementerer et nyt hjemmebehandlingsprogram. Oplægsholdere: Patricia McGaffigan, Vice President ved Institute for Healthcare Improvement (IHI), Chrisanne Timpe, MD, Health Partners, Tia Radant, Programme Director, Health Partners, Danielle Hermes, Senior Quality Improvement Consultant, Health Partners.

Det kommunale sundheds- og ældreområde i udvikling - hvilke erfaringer fra pandemien har styrket os til bedre omstilling?

Webinaret d. 7. marts 2022 om, hvordan erfaringerne gjort under covid-19 kan bruges til at styrke robustheden til fremtidens omstillinger, som forventes af kommunerne og ikke mindst, hvordan vi tager hånd om personalet under omstillinger og forandringer. Ved webinaret præsenterede KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed en række centrale pointer fra bogen ”Kvalitet og patientsikkerhed under covid-19”, og Aarhus og Esbjerg Kommuner fortalte om deres erfaringer.

Sikker sammenhæng og tværsektorielle kompetencer

Webinar d. 2. marts 2022 om, hvordan patienter og borgere i dag har komplekse behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Dette kalder på en høj grad af koordinering og samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører og medborgere og pårørende. Webinaret havde fokus på, hvilke tværsektorielle kompetencer det forudsætter at skabe patientsikre og sammenhængende forløb, og hvordan der kan arbejdes systematisk med at udvikle de tværsektorielle kompetencer. Oplægsholdere: Anne-Mette Falkenberg Andgren, Afdeling for Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune, Tina Eggert, udviklingschef, Region Hovedstadens Psykiatri, Pia Hansen, leder af Helsingør Rehabiliterings-og Træningscenter.

Wellbeing, burnout and patient safety

Corona-pandemien har gjort det lysende klart, at patientsikkerhed hænger tæt sammen med fysisk og psykisk trivsel for medarbejdere og ledere i sundhedsvæsenet. Ved webinaret d. 2. februar 2022 handlede det om, hvordan det er mere vigtigt end nogensinde, at ansatte har et godt arbejdsmiljø, trives på deres arbejdsplads, og at deres organisation er robust og omstillingsparat over for de udfordringer, som møder sundhedsvæsenet hver dag. Oplægsholdere: Cynthia Barginere, Chief Operating Officer, Institute for Healthcare Improvement (IHI), Timothy Carrigan, Chief Nursing Officer (CNO), PhD and vice president of patient care services, Loyola University Medical Center.

New and Emerging Developments in Improving Patient Safety

Webinaret d. 6. oktober 2021 om, hvordan vi bygger bro mellem de menneskelige faktorer og kvalitetsforbedring. Health Foundation har oprettet gruppen Q Community, som har arbejdet med at udvikle en grundlæggende værktøjskasse for at øge omfanget af, samt tilføje værdi til eksisterende forbedringskoncepter og metoder. Oplægsholdere: Paul Bowie, professor og program director, Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow, Kedar Mate, MD, President og Chief Executive Officer at the Institute for Healthcare Improvement.

Sikker kommunikation på digitale platforme

På dagsordenen ved webinaret d. 8. september 2021 var viden og erfaringer fra to projekter, der begge har beskæftiget sig med sikker kommunikation på digitale platforme. REMOTE projektet, hvor man har undersøgt, hvordan den virtuelle lægekonsultation kan forbedres og understøttes i lyset af Corona-pandemien. Oplægsholdere: Liv Nørregaard Skøtt, projektchef, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Ulrik Bak Kirk, projektleder, Digital Sundhed, Forskningsenhed for almen Praksis.

Kommunikation under COVID-19: Hvad er vigtigt for borgerne?

Hvordan påvirker information om coronavirus personer med diabetes og andre kroniske sygdomme, der under pandemien blev kategoriseret som særligt udsatte eller ekstra sårbare? Ved webinaret d. 10. juni 2021 blev der bl.a. drøftet, hvordan denne pludselige status som ekstra sårbar gav anledning til gennemgribende forandringer i selvforståelse og identitet. Oplægsholdere: Dan Grabowski, senior forsker, ph.d og teamleder, Steno Diabetes Center Copenhagen, Eske Vinther-Jensen, administrerende direktør, Common Consultancy.

Hvordan kan vi styrke den diagnostiske sikkerhed under og efter COVID-19?

Webinaret d. 25. maj 2021 om, hvordan diagnosefejl er en af de hyppigste årsager til patientskade, og om hvordan COVID-19-pandemien af mange grunde sandsynligvis har øget forekomsten af diagnosefejl. På webinaret var der fokus på kognitive faktorer og systemfaktorer i relation til diagnosefejl, baggrund og strukturer for forståelse af diagnosefejl og løsningsmuligheder. Oplægsholdere: Hardeep Singh, MD MPH, Chief, Health Policy, Quality and Informatics Program, Center for Innovations in Quality, Effectiveness and Safety, Michael E. DeBakey, Veterans Affairs Medical Centerand Baylor College of Medicine, Tejal Gandhi, Chief Safety and Transformation Officer, Press Ganey Associates LLC (dba PressGaney Associates, Inc.).

Communication, Kindness and Quality Improvement

I en verden hvor du kan være hvad som helst: Vær venlig! Webinaret d. 5. maj 2021 handlede om, hvordan det er dokumenteret, at kindness kan skabe bedre resultater i sundhedsvæsenet, og at psykologisk tryghed er en vigtig faktor for at få teams til at præstere optimalt. Oplægsholder: Dr. Bob Klaber, Consultant Paediatrician & Director of Strategy, Research & Innovation, NHS, London.

Hvilken betydning har coronapandemien for patientsikkerheden i sundhedsvæsenet?

Webinaret d. 17. marts 2021 om, hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag, der har fremmet og styrket patientsikkerheden under pandemien. Her drøftede eksperter fra forskningen og praksis i patientsikkerhed, hvad coronapandemien har betydet for patientsikkerheden i praksis, og hvilken betydning pandemien har haft for organiseringen af patientsikkerhed, læringen af utilsigtede hændelser og udviklingen af nye arbejdsgange og kompetencer i en krisetid. Oplægsholdere: Kristine Zinck Pedersen, forsker, CBS, Elin Kallestrup, kvalitetschef, Aarhus Kommune, Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Sygehus Lillebælt, Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent og risikomanager, Aarhus Kommune.

Jens Christian Reventlov

Chefkonsulent / Senior Advisor

Bestyrelses/direktionsbetjening, projektbeskrivelser/udvikling, høringssvar, politisk arbejde, konferencer, int. samarbejde

T

(+45) 20114899

Læs mere her

Ditte Snel Hartmann

Projektkoordinator / Project Coordinator

Konferencer, læringsseminarer, hjemmeside, nyhedsbreve, kurser/uddannelser, webinarer og virtuelle arrangementer.

T

(+45) 26277793

Læs mere her