12 indsatser der giver mest patientsikkerhed for pengene

Patientskader koster sundhedsvæsenet dyrt, og det kan betale sig at investere i patientsikkerheden. I en ny rapport vurderer danske eksperter effekter og omkostninger ved forskellige indsatser: Patientsikkerhed på grunduddannelserne, forbedringsarbejde i organisationen og opbygning af en positiv patientsikkerhedskultur er blandt de indsatser, som vil give mest værdi for pengene.

Patientsikkerhed på grunduddannelserne, forbedringsarbejde i organisationen og opbygning af en positiv patientsikkerhedskultur er blandt de indsatser, som vil give mest værdi for pengene, viser den nye rapport.

Hvordan får vi mest patientsikkerhed for pengene? 50 beslutningstagere og interessenter fra det danske sundhedsvæsen kommer med deres vurdering i en ny rapport, “Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan?”, der udgives i samarbejde mellem VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!. Rapporten blev offentliggjort på Patientsikkerhedskonferencen 2018 16. april.

Omtale af rapporten i Ugeskrift for Læger

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor de 50 eksperter er blevet bedt om at vurdere effekt og omkostninger ved i alt 41 kendte patientsikkerhedsindsatser. Undersøgelsen er inspireret af en rapport fra OECD, der udkom sidste år, hvor hovedkonklusionen var, at 15 % af OECD-landenes sygehusudgifter kan tilskrives håndtering og behandling af fejl og patientskader.

Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan?

Bilag til rapporten Mere patientsikkerhed for pengene – hvordan?

Fejl og utilsigtede hændelser koster sundhedsvæsenet dyrt. Det er vigtigt at få kortlagt, hvilke investeringer der bedst kan betale sig, når vi vil øge patientsikkerheden.

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE.

OECD-rapporten peger på, at en rigtig stor del af de utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet kan forebygges ved systematiske indsatser, og at investeringer i patientsikkerhed er samfundsøkonomisk fornuftige.

The Economics of Patient Safety

Efter 15 års arbejde med patientsikkerhed og forbedringer har det danske sundhedsvæsen brug for at tage det næste afgørende skridt på vej mod et nyt niveau, ”patientsikkerhed 2.0”. Rapporten lægger op til dette næste skridt. Den peger på, hvilke indsatser der er mest fornuft i at satse på.

Direktør Inge Kristensen, PS!

Efterfølgende har OECD også udgivet en rapport om patientsikkerhed og økonomi i primær- og ambulatorie-sektoren.

The Economics of Patient Safety in Primary care and Ambulatory care

Det danske sundhedsvæsen har formentlig store udgifter til fejl og skader på linje med de øvrige OECD-lande, men ingen kender det præcise tal. Jakob Kjellberg har for nylig offentliggjort en undersøgelse af patienter, der er blevet indlagt akut. Her finder han betydelige meromkostninger for patienter, der var ude for en utilsigtet hændelse i indlæggelsesforløbet.

En flerstrenget strategi

De indsatser, som eksperterne vurderer, vil give mest effekt for pengene, er især en række ret simple tiltag med lave omkostninger og stor effekt. For eksempel brug af tjeklister før kirurgi og forebyggelse af medicinfejl ved involvering af patienter i eget forløb.

Eksperterne blev også bedt om at vælge de syv indsatser, der som en samlet ”pakke” af indsatser ville give mest patientsikkerhed for pengene i en dansk sammenhæng. Denne øvelse resulterede i, at eksperterne peger på en række indsatser på både nationalt, organisatorisk og klinisk niveau. Det stemmer med OECD-rapporten, der peger på, at der er behov for en flerstrenget strategi, hvor der investeres i alle organisatoriske niveauer.

Over halvdelen af eksperterne valgte ”Patientsikkerhed på grunduddannelserne” som en indsats, der bør indgå i ”best buy”-pakken. Flere end en tredjedel valgte ”Forbedringsarbejde i organisationen” og ”Opbygning af en positiv patientsikkerhedskultur”.

Design af undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen forløb i perioden 27. december 2017 til 9. januar 2018. Det elektroniske spørgeskema blev sendt via e-mail til 92 interessenter og beslutningstagere, som arbejder med patientsikkerhed i Danmark. De udvalgte eksperter kom fra alle organisatoriske niveauer af sundhedsvæsenet og fra alle fem regioner.

I alt gennemførte 50 respondenter spørgeskemaet svarende til en svarprocent på 54 %.

Til kvalificering og uddybning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blev der i januar og februar 2018 foretaget to fokusgruppeinterview (et i København og et i Århus) af 1,5 times varighed med nøglepersoner inden for patientsikkerhed i Danmark.