Strategi

Først, gør ingen skade

Et sikkert sundhedsvæsen er PS!’ vision. Det er fastlagt af bestyrelsen i strategien for PS! fra 2022 og frem. Strategien skal realiseres gennem PS!’ roller som ekspert, inspirator og facilitator.

PS!’ strategi

Vision
Et sikkert sundhedsvæsen.
 
Mission
At accelerere og understøtte forbedringer af patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Dette skal ske ved at udbrede og frembringe viden og metoder og opbygge kompetencer, der kan understøtte sikkerhed.
 
Strategisk platform
PS! er grundet sin konstruktion med centrale aktører på tværs af organisationer og sektorer en helt unik platform for at samarbejde om og accelerere forbedringer af patientsikkerheden i sundhedsvæsenet.

Strategi for 2022 og frem

Bestyrelsen har vedtaget en strategi for PS!’ arbejde fra 2022 og frem. Den er blevet til efter drøftelser og input fra selskabets bestyrelsesorganisationer, fra Patientsikkerhedsrådet og fra selskabets medarbejdere.

Der har desuden været løbende dialog med både nationale og internationale samarbejdspartnere om fokus for selskabets strategi.

I det følgende kan du bl.a. læse om PS!’ roller, og hvordan vi vil bidrage til udviklingen af en stærk patientsikkerhedskultur i sundhedsvæsenet, så vi får et sikkert sundhedsvæsen for alle.

PS!’ roller

Ekspert

Inspirator

Facilitator

Ekspert: Bindeled mellem evidens og praksis

PS! skal være knudepunkt for viden om patientsikkerhed og metoder til at forbedre patientsikkerhed.
Rollen som ekspert betyder, at PS! selv har viden, eller ved hvor den kan findes gennem netværk og samarbejde nationalt og internationalt.

PS! skal desuden understøtte frembringelse af ny viden om patientsikkerhedsudfordringer i samarbejde med forskningsmiljøer. Og PS! skal i samarbejde med sundhedsvæsenets drift understøtte patientsikker implementering af nye metoder og teknologier.

Inspirator: Sætte dagsorden og formidle med udgangspunkt i viden

Med udgangspunkt i ekspertrollen belyser, italesætter, dagsordensætter og formidler PS! nuværende og fremtidige udfordringer og problemstillinger og kommer med forslag til løsninger, som sundhedsvæsenet med fordel kan søge inspiration i.

PS! har desuden fokus på at udbrede relevant viden, data og kompetencer, der skal styrke arbejdet med at forbedre patientsikkerheden.

Facilitator: Understøtte implementering gennem kompetenceudvikling og samarbejde

Igennem uddannelser og konkrete projekter er PS! facilitator for at udbrede viden og metoder og opbygge kompetencer til at forbedre patientsikkerheden i sundhedsvæsenet.


Begrebet patientsikkerhed

Kernen i vores arbejde er patientsikkerhed og udviklingen af en stærk patientsikkerhedskultur i sundhedsvæsenet.

Vores definition af patientsikkerhed hviler på en række danske og internationale artikler om begrebet, som historisk set har udviklet sig, til i dag hvor det omfatter flere og nye aspekter.

Arbejdet med patientsikkerhed er til stadighed et arbejde for at forbedre arbejdsgange og organisering af arbejdet, så borgere og patienter oplever sikkerhed, tryghed og sammenhæng på sundheds-, ældre- og socialområdet.

Men patientsikkerhedsarbejdet handler også om at blive stadig mere bevidst om forhold, der kan have indvirkning på og betydning for, hvordan sundhedsvæsenet leverer en sikker pleje og behandling for borgere og patienter i et omskifteligt system.

Derfor er patientsikkerhedsarbejdet også arbejdet med sikkerhed for personalet.

Samtidig er begrebet i mange kommuner omdannet til borgersikkerhed. Derfor vil ordet “sikkerhed” i nogle sammenhænge være relevant at anvende, hvilket afspejler sig i vores vision.

Patientsikkerhedsbegrebet har været i stor udvikling de seneste 20 år. Det er vurderingen, at det fortsat vil være i bevægelse.

I PS! har vi en vigtig rolle i at udvikle og understøtte fremtidige aspekter af patientsikkerhed. Derfor bliver en udvikling af vores rolle som Danmarks patientsikkerhedsekspert endnu vigtigere og skal udvikles over de kommende år.

PS! vil bidrage til forbedring af patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen ved at:

  • være en konstruktiv og løsningsorienteret vagthund, der ser og dagsordensætter patientsikkerhedsudfordringer, men som samtidig tilbyder forslag til løsninger.
  • være et professionelt mødested, hvor sundhedsvæsenets aktører kan udvikle visioner og planer for fremtidens patientsikkerhedsarbejde.
  • have unikke kompetencer i viden om patientsikkerhed og forbedringsarbejde og bringe dem i spil i udviklingen af den samlede kvalitet i sundhedsvæsenet sammen med øvrige aktører, bl.a. gennem udvikling af en national hub (knudepunkt) for arbejde med læring, forbedringer og patientsikkerhed.
  • høste ny viden og metoder til i praksis at løse eksisterende patientsikkerhedsproblemer og erkende nye faktorer, der påvirker patientsikkerheden, bl.a. via et stærkt internationalt netværk.
  • understøtte sundhedsvæsenets patientsikkerheds- og forbedringsarbejde ved at udbrede viden og forbedringsmetoder, opbygge kompetencer, danne netværk og yde støtte via projekter, kommunikation og uddannelser.
  • være bindeled mellem forskning og praksis, der bidrager med at accelerere, at data om patientsikkerhed, forskning og ny evidensbaseret viden kan omsættes og blive implementeret i arbejdsgange og processer. I PS! skal vi dermed opbygge tætte relationer til og alliancer med udvalgte vidensproducenter, herunder i endnu højere grad forskningsmiljøer.
  • bidrage til at frembringe viden og evidens om hvad der virker i forhold til at styrke patientsikkerheden.