Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Vores afsæt er et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb.

PS! Grundfortælling

Fremme og styrke patientsikkerheden
Dansk Selskab for Patientsikkerhed – PS! – er en almennyttig forening med det formål at fremme og styrke patientsikkerheden i et samlet sundhedsvæsen. PS! skal fungere som organisatorisk ramme og virke samlende og inspirerende for arbejdet med patientsikkerhed.

PS! er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag PS!, og som gennem PS!’ virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden i Danmark

Sundhedsvæsenet ændrer sig konstant, og dermed er der også behov for hele tiden at observere og handle på forandringerne, når de har betydning for kvalitet og patientsikkerhed. PS! ønsker at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen.

Alt for mange skades i mødet med sundhedsvæsenet. Det er udgangspunktet for vores vision:

Vi arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen. Borgere og patienter skal opleve tryghed, effektivitet og sammenhæng – hele tiden og for alle.

Vores mission er at accelerere forbedring af patientsikkerheden i et sammenhængende sundhedsvæsen.

I mange tilfælde ved sundhedsvæsenet godt, hvilke tiltag der er de rigtige i forhold til at løfte kvalitet og patientsikkerhed, men systemet mangler at implementere dem for alle, hver gang.

PS! bestyrelse

PS! medarbejdere

Tillid og læring
Tillid. Læring. Tryghed. Psykologisk sikkerhed. Det er nøgleord for os. Patienternes og borgernes sikkerhed styrkes bedst ved, at sundhedsvæsenet systematisk lærer af både det, der går godt og det, der går galt. Hvis fokus skrider fra læring til kontrol, vil det føre til defensiv medicin og have negative konsekvenser for den åbenhed og læringskultur, der er så vigtig for patientsikkerheden.

Vores dedikation til læring betyder samtidig, at vi lægger stor vægt på sanktionsfri rapporteringer af utilsigtede hændelser. Det er menneskeligt at fejle, og utilgiveligt ikke at lære af sine fejl. Sundhedsprofessionelle, patienter, borgere og pårørende skal trygt kunne rapportere utilsigtede hændelser i sikker forvisning om, at de dermed bidrager til den præventive indsats.

Personcentrering og tryghed
Personcentrering er et vigtigt element i forhold til, at patienter oplever tryghed i deres møde med sundhedsvæsenet. Personcentrering handler om at møde patient, pårørende og borger med værdighed og respekt. Patienterne og de pårørende kan helt konkret bidrage til at forebygge fejl og mangler i de enkelte forløb. Patienternes oplevelser og input er centrale for planlægningen og beslutningerne omkring det enkelte forløb, og også overordnet for, hvordan sundhedsvæsenet forbedres, indrettes og organiseres.

Sammenhæng
PS! har via sin særlige konstruktion og via sit arbejde i og på tværs af sektorer en unik placering og mulighed for at arbejde med patientsikkerhed og sammenhæng i overgange. Det er PS!’ ambition at medvirke til at skabe visionære og bæredygtige løsninger på overgangsproblemer i sundhedsvæsenet, på tværs af afdelinger, sektorer og fagligheder – og på tværs af de systemer, som borgere og patienter oplever i deres hverdag.

Pålidelighed og effektivitet
PS! har fokus på at udvikle og udvide anvendelsen af arbejdsgange, der reducerer variation og ventetid og øger sikkerhed og sammenhæng. PS! har en ambition om at medvirke til at skabe ensartet høj kvalitet, der er sikker for alle borgere – hele tiden.

Forbedringsmetoder
Vi har dyb og bred erfaring med at skabe forbedringer i både sundhedsvæsenet og tilgrænsende sektorer.

Vi er uddannet i forbedringsmetoder hos Institute for Healthcare Improvement, og vi arbejder i hele Danmark med at facilitere praksisnære, evidensbaserede forbedringer.

Formålet er altid at forbedre patienternes og borgernes sikkerhed. Alle resultater opnås i tæt samarbejde med partnere i og omkring sundhedsvæsenet.

Institute for Healthcare Improvements hjemmeside

Viden og kommunikation
Vi har dybtgående viden om patientsikkerhed, og vi forbedrer patientsikkerheden igennem vores projekter – på den måde producerer vi ny viden og læring.

Vi stiller vores viden til rådighed gennem konferencer, nyhedsbreve og andre fora, der er tilgængelige for alle.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed indgår i en række internationale partnerskaber, alliancer og netværk. Aktiviteterne skal styrke vores funktion som international platform for afprøvning af nye tiltag. Vi vil bidrage til at bringe den seneste internationale viden i spil i Danmark – og omvendt.

Vores fire roller
I arbejdet med at omsætte vores vision og mission til virkelighed har bestyrelsen defineret fire roller, som PS! skal udfylde:

  • Vi skal gå foran med en konstruktiv, ambitiøs og innovativ tilgang til arbejdet med at styrke patientsikkerhed.
  • Vi skal være et samlende forum for nytænkning blandt sundhedsvæsenets aktører på alle niveauer, fra frontlinje til ledelse og på tværs af fagmiljøer.
  • Vi skal fungere som projektleder på konkrete forbedringsprojekter.
  • Vi skal være et nationalt videnscenter og knudepunkt for viden om og kompetence i patientsikkerhed og forbedringsmetoder.

Årsberetning for PS! 2021

Bliv medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Som medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed støtter du arbejdet med at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen.

Læs vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed her

Individuelt eller kollektivt medlem
Organisationer har mulighed for at tegne kollektivt medlemskab, mens enkeltpersoner kan tegne et individuelt (personligt) medlemskab. Kollektivt medlemskab koster 4.000 kr. årligt, mens et individuelt medlemskab koster 400 kr. årligt.

Kontakt os for at høre mere om medlemskaber.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vedtaget en strategi for PS! arbejde.

Læs strategien her
Strategi – grafisk fremstilling
Se bestyrelsesmedlemmerne her

 

Patientsikkerhedsrådet
Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader, samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for selskabets bestyrelse.

Se medlemmerne her

Billede

Hele tiden og for alle

Vision
PS! arbejder for at forbedre patientsikkerheden i det samlede sundhedsvæsen. Borgere og patienter skal opleve tryghed, effektivitet og sammenhæng – hele tiden og for alle.

Mission
Accelerere forbedring af patientsikkerheden i et sammenhængende sundhedsvæsen.

Strategi
PS! udvikler, samskaber og faciliterer bæredygtige og skalerbare resultater, der fremmer patientsikkerheden. Vi opbygger kultur, kapacitet og kompetencer til at forandre og forbedre med henblik på at skabe resultater.

Roller
Katalysator
Integrator
Implementator
Videnshaver

Forbedringsarbejdet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for systematiske forbedringer.

Læs mere

Patientsikkerhed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for at forbedre patientsikkerheden og for et proaktivt og personcentreret patientsikkerhedsbegreb.

Læs mere

Tryghed

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for strukturel tryghed for borgere og patienter.

Læs mere

Effektivitet

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for et sundhedsvæsen, der er effektivt for både patienter og personale.

Læs mere

Sammenhæng

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Læs mere

Hele tiden og for alle

Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder for, at alle borgere og patienter får den optimale behandling.

Læs mere

Projekter

Patientambassadørerne

Patientambassadørerne er et netværk af patienter og/eller pårørende til patienter, der har oplevet skade i sundhedsvæsenet.

Netværket er etableret i foråret 2007 i et samarbejde mellem Trygfonden, WHO og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

 

Læs mere her

Klar til samtalen

PS! har stået i spidsen for to store projekter på henholdsvis sygehuse og i kommuner, som skal gøre sundhedsprofessionelle Klar til samtalen med døende patienter og deres pårørende. Projekterne blev finansieret af TrygFonden og Fremfærd Sundhed og Ældre.

Læs mere her

Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle har til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

Projektet er et samarbejde mellem Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital, CAMES og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det er muliggjort af en bevilling fra Velliv Foreningen.

Læs mere her

I sikre hænder

Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange.

18 kommuner har allerede gennemført programmet, og 15 nye kommuner er del af I sikre hænder 3 fra 2020-2022.

Læs mere her
Se alle projekter
patientsikkerhed

En god behandling begynder med en god dialog