Blog: Fokus på lokal kvalitetsudvikling tæt på borgeren

Igennem arbejdet med forbedringsmodellen i I sikre hænder har vi ret hurtigt kunnet implementere tiltag, der virker, skriver Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune, i sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

Som en del af kvalitetsarbejdet søgte ældre- og sundhedssektoren i Lolland Kommune i 2013 om at deltage i projekt I sikre hænder for herigennem at sætte yderligere fokus på forbedring af patientsikkerheden til gavn for borgerne.

Vi havde i en årrække arbejdet systematisk med at beskrive retningsgivende dokumenter og procedurer med henblik på implementering af standarder og indikatorer under Den Danske Kvalitetsmodel. Den grundlæggende tankegang i systematisering af kvalitetsarbejdet var at skabe sammenhængende patientforløb med en ensartet høj kvalitet på tværs af region og kommune – men også at skabe læring og kvalitetsudvikling gennem løbende vurdering af resultater.

Den Danske Kvalitetsmodel er dermed blevet den organisatoriske og indholdsmæssige ramme for kvalitetsarbejdet. Projekt I sikre hænder har udgjort metodedelen og har dermed haft betydelig indflydelse på, hvordan ledere og medarbejdere arbejder med patientsikkerheden.

Igennem arbejdet med forbedringsmodellen er der skabt grundlag for systematisk forbedringsarbejde ved hjælp af løbende afprøvninger af forbedringstiltag i en lille skala. Det har betydet, at vi ret hurtigt har kunnet implementere tiltag, der virker.

Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune

Tiltag, der viser sig uden effekt, har tilsvarende kunnet afsluttes, uden at der har været anvendt store ressourcer. Der er dermed langt større fokus på den lokale udvikling og forbedring tæt på borgeren.

En afgørende forskel i forhold til tidligere er, at vi har fået et større fokus på kvalitetsdata, som giver et løbende, retvisende og brugbart billede af kvaliteten.

Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune

Det er vores erfaring, at Den Danske Kvalitetsmodel og I sikre hænder komplementerer hinanden rigtig godt og går hånd i hånd med det fælles mål at skabe høj patientsikkerhed for borgerne i kommunen.

De to paradigmer har løftet kvalitets- og forbedringsarbejdet ind i en ny kvalitetsorganisation, hvor målet er at skabe en dynamisk og resultatorienteret organisation, som samler kvalitetsarbejdet på alle niveauer, forbedrer kvaliteten, skaber sammenhæng og helhedstænkning – mindre variation og en mere omkostningseffektiv løsning af opgaverne.

Kvalitetsorganisationen følger med andre ord løbende med i kvalitetsniveauet på alle niveauer og herudfra prioriteres og igangsættes relevante initiativer i organisation.

Alle niveauer i organisationen har en særlig rolle i forhold til, at kvalitetsarbejdet og forbedringsprojekter når de mål, der sættes. Igennem deltagelse i I sikre hænder og Dansk Selskab for Patientsikkerheds forbedringsagentuddannelse er der skabt grobund for et tværfagligt og flerfagligt fokus på patientsikkerheden i Lolland Kommune.

For Lolland Kommune har I sikre hænder givet arbejdet med patientsikkerhed et positivt løft.

Grete Breinhild, ældre- og sundhedschef i Lolland Kommune


Video: I sikre hænder skaber ny form for ledelse i kommunerne

Find mere om