Blog: Større vidensdeling til gavn for patientsikkerheden og fagligheden

Det ta’r kun fem minutter. På korte, daglige tavlemøder deler personale på tværs af faggrupper viden om borgenes funktionsniveau til gavn for patientsikkerheden og fagligheden, skriver Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederikberg Kommune, sit blogindlæg om forbedringsarbejdet i I sikre hænder.

Vi gik ind i forbedringsarbejdet i I sikre hænder for proaktivt at kunne adressere utilsigtede hændelser mere handlingsorienteret. Vi havde med rapporteringssystemet for det kommunale område fra 2010 fået viden om, at der var plads til forbedringer i forhold til patientsikkerheden, og derfor var jeg utrolig glad for, at vi blev valgt som en af de fem pilotkommuner i projektet I sikre hænder.

Projektet faldt rigtig godt sammen med, at vi lagde Frederiksberg Kommunes hjemmepleje sammen i tre områder, som hver er repræsenteret med social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter. Sammenlægningen skal sikre en større sammenhæng og sikkerhed i opgaveløsningen, og her skabte vi med ’I sikre hænder-tilgangen’ samarbejde om kerneopgaven: at yde den rette hjælp, til den rette borger, på det rette tidspunkt.

Indsatsen i I sikre hænder er kendetegnet ved, at alle sundheds- og omsorgsmedarbejdere skoles i at være forbedringsarbejdere, som har to jobs hver dag, når de går på arbejde: Vi skal i samarbejde med borgeren udføre vores arbejde, og vi skal sammen forbedre vores arbejde. 

Flere medarbejdere har i forbindelse med evalueringen af indsatsen i I sikre hænder sagt, at det er langt mere interessant at være medarbejder, når man oplever, at ens indsats og bidrag er udslagsgivende for en sammenhængende og sikker pleje og behandling af høj kvalitet.

– Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune

Centralt for vores arbejde med kvalitet og patientsikkerhed er tavler og tavlemøder. Frederiksberg Kommune tog fra starten tavlen ind i forbedringsarbejdet, fordi det er et redskab, mange kan samles om og dele informationer på. Efter sammenlægningen af hjemmeplejen foregår den daglige udveksling af faglige observationer om borgernes funktionsniveau således ved tavlen under ledelse af teamlederen, som har fået sin rolle i forbedringsarbejdet tydeliggjort i et træningsforløb.

I forbindelse med tavlemøderne bruger personalet også triagering, hvor borgerne inddeles i grønne, gule og røde grupper, afhængig af hvilken patientsikkerhedsmæssig risiko de befinder sig i. I samspil med tavlen giver triagering en fælles forståelse blandt faggrupperne af, hvilke borgere der skal observeres tæt.

Og det ta’r kun fem minutter. Lige efter frokost samles de cirka 30-40 medarbejdere i hjemmeplejegruppen omkring tavlen, og på det korte møde kan de komme med deres observationer og få delt viden med relevante kollegaer. Om onsdagen afholder personalet et møde af en halvtimes varighed, hvor medarbejderne kan foreslå, at plejeforløbet hos en borger kan drøftes mere dybtgående og tværfagligt.

Vi kommer hele vejen rundt og giver hinanden inspiration og råd ud i forbedringsarbejdet.

– Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune

Det personale, som arbejder med tavle og tavlemøder i forbindelse med I sikre hænder, fortæller, at der er skabt et nyt og centralt forum for forbedringsarbejdet. Et forum, der giver anledning til tværfaglig refleksion over praksis samt skaber overblik og systematik i forhold til pleje og behandling. Tavlerne og tavlemøderne øger altså både patientsikkerheden og fagligheden.

Vi er nu ved at udbrede metoderne fra I sikre hænder til alle plejecentrene og hele hjemmeplejen, og jeg har som sundheds- og omsorgschef brugt I sikre hænder til, at vi bliver mere transparente om resultaterne af vores indsatser og i højere grad deler viden om det, der virker og hjælper hinanden med inspiration, hvis patientsikkerheden trues. 

Kvalitet og patientsikkerhed – og hvordan vi handler på det – er således kommet højere på dagsordenen ved vores møder og i vores udviklingsarbejde, idet vi nu i lederkredsen har et mere konkret fællessprog i forhold til forbedringsarbejdet.

– Torben Laurén, sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune


Hør om Frederiksberg Kommunes erfaringer med I sikre hænders tryksårsindsats

Find mere om