Er den traditionelle lægekonsultation en forældet praksis?

Telemedicin vinder frem – men hvad med patientsikkerheden?

I forbindelse med COVID-19-pandemien har telemedicinske løsninger, som fx videokonsultationer i almen praksis vundet frem. Med telemedicin kan man undgå den fysiske kontakt og dermed reducere risikoen for smitte. Der er klare fordele ved fx videokonsultationer under en pandemi, og der er også en række helt generelle gevinster ved telemedicin. Men teknologien har også begrænsninger og risici, som må tages i betragtning.

Ved den internationale patientsikkerhedskonference, der blev afholdt virtuelt i starten af november, talte blandt andre Don Berwick, der er tidligere leder af det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI. Don Berwick mener, at man i sundhedsvæsenet skal blive skarpere på, hvilke ydelser, der er nødvendige, og hvilke ydelser, som vi har troet, var nødvendige, men som vi faktisk ikke har brug for. Og den traditionelle lægekonsultation, hvor patienten møder op på lægens kontor, kan godt høre til den sidste kategori, mener han.

Allerede i 2019 – inden COVID, blev der af IHI’s Leadership Alliance nedsat en arbejdsgruppe med titlen ”The Office Visit Is a Dinosaur” (der sjovt nok kan forkortes OVID). Leadership Alliance er et forum, hvor ledere fra det amerikanske sundhedsvæsen diskuterer nye trends. Arbejdsgruppen er kommet frem til, at den traditionelle lægekonsultation er en forældet konstruktion, der er centreret om lægens og institutionens behov. Internettet og ny teknologi har givet nye muligheder, der rummer fordele for patienterne, fx at de sparer tid og transportomkostninger. Det er muligheder, som man hidtil ikke har haft mod nok til at udnytte. Men det har brat ændret sig med COVID-pandemien, skriver repræsentanter for arbejdsgruppen i en artikel, der er offentliggjort på Leadership Alliance’ hjemmeside,

”På få uger har pandemien demonstreret at den traditionelle lægekonsultation ikke er så vigtig, som man tidligere har troet, og at den faktisk kan være sundhedsfarlig,” fremgår det af artiklen, som konkluderer, at konsultationen – ligesom dinosauren – kan risikere udryddelse, tvunget af omstændighederne.

Donald Berwick og Kedar Mates keynote – Copenhagen 2020

COVID Has Made the Office Visit a Dinosaur

Videokonsultationer i Danmark

Også i Danmark begyndte de prakstiserende læger under forårets første pandemi-bølge at tilbyde videokonsultationer. ”Min læge”-app’en blev udviklet, og der blev indgået aftale om honorar for videokonsultationer.

Mange patienter benyttede muligheden i foråret, men da pandemien stilnede af i sommer, faldt aktiviteten vil før-pandemi-niveau, viser den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsens om aktiviteten i sundhedsvæsenet. Der er endnu ikke tal, som viser aktiviteten under 2. bølge af pandemien.

COVID-19 Monitorering af aktivitet i sundheds­væsenet – 4. rapport

Ny PS!-rapport

Selv om telemedicin er et område i vækst, ved man forbavsende lidt om, hvilke positive og negative effekter de digitale ydelser har på patientsikkerheden. Det konkluderer en ny rapport fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi har samlet internationale og danske erfaringer med telemedicins effekter på patientsikkerhed.

Rapporten Patientsikkerhed og telemedicin

Rapporten bygger på en systematisk litteraturgennemgang, hvor data fra 59 publikationer er analyseret. Den viser, at telemedicin kan have både positive og negative effekter på patientsikkerhed. I begge tilfælde er det bl.a. et resultat af ændret kommunikation og adfærd hos brugerne af teknologien. Eksempler på de problemer, man har fundet ved litteraturgennemgangen, er bl.a. patientskade med klinisk forværring, funktionstab og emotionel skade, patienternes manglende compliance, manglende kompetencer, kommunikationsfejl, uhensigtsmæssig teknologisk design, klinikeres uhensigtsmæssig kultur og adfærd samt ændring i arbejdsgange.

Rapporten anbefaler fem fokusområder for fremadrettede indsatser i det digitale sundhedsvæsen i Danmark, herunder telemedicin:

  1. Bedre data om effekter af telemedicin på patientsikkerhed
  2. Brug af en systematisk metode til udvikling og implementering
  3. Læring af, hvad der går galt, og hvad der går godt
  4. Risikostratificering af brugeren og teknologier
  5. Kompetenceudvikling på begge sider af skærmen

Rapporten har fået international opmærksomhed i form af omtale i Institute for Healthcare Improvement, IHI’s blog.

IHI-blog: Exploring More Than the Tip of the Telemedicine “Iceberg”

Optimalt brug af telemedicin?

Også andre steder er der kommet opmærksomhed på, hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med øget brug af telemedicin. Joint Commission er en amerikansk organisation, der akkrediterer og certificerer sundhedsvirksomheder. Organisationen offentliggjorde for nylig en oversigt: The optimal use of telehealth to deliver safe patient care, der beskriver hvordan organisationer bedst tilrettelægger anvendelsen af telemedicinske løsninger.

The optimal use of telehealth to deliver safe patient care

Blandt fordelene nævnes, at telemedicin

  1. støtter op om social afstand
  2. gør det muligt at monitorere patienter i hjemmekarantæne
  3. gør det muligt for sundhedsprofessionelle at yde behandling, også mens de selv er i karantæne
  4. reducerer behov for personlige værnemidler
  5. sparer patienterne for transport

Der nævnes også en række barrierer og udfordringer. Fx er det ikke alle patienter, der har tekniske færdigheder til at anvende telemedicin og adgangen til teknologi og netforbindelse kan være en begrænsende faktor. Desuden er det ikke alle symptomer og sygdomme, der egner sig til at blive behandlet via teleløsninger.

Der kan også være barrierer i form af honorarsystemet, love og regler, sikkerhedsproblemer, fortrolighedsproblemer mv.

Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af PS!, og som udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. 
Tilmeld dig Fagligt Nyt

Find mere om