Forbedringstankegangen har vakt noget

Forord til Årsberetning 2019 fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed af formand Karin Friis Bach og direktør Inge Kristensen.

”Forbedringstankegangen har vakt noget i organisationen, som er sundt. Metoderne er gode til at skabe begejstring omkring de kerneopgaver, der skal løses.” Sådan siger Nicolai Kjems, centerchef for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune. Journalist Charlotte Frendved har talt med ham i forbindelse med kommunens samarbejde med PS!

Interview med Hvidovre Kommune

Heldigvis kan Hvidovre Kommune og mange andre se og mærke den gejst, som ”forbedringstankegangen” kan fremkalde. Dejligt! Men samtidig er den underliggende patientsikkerhedskultur i Danmark desværre under pres. Det var også tilfældet i året 2019.

”Patientsikkerhedskultur” udgjorde et af indsatsområderne for PS! i det forgangne år. Patientsikkerhedskultur er bl.a. en kultur, hvor personalet og hele det system, de arbejder i, understøttes i at tænke på patienternes sikkerhed. I modsætning til en frygtkultur, hvor personalet i højere grad oplever systemet som modstander end en medspiller. Hvor de frygter offentlig udskamning og derfor distraheres og forstyrres i deres fokus på patienterne.

”Tillid. Læring. Tryghed. Psykologisk sikkerhed. Det er nøgleord for os. Patienternes og borgernes sikkerhed styrkes bedst ved, at sundhedsvæsenet systematisk lærer af både det, der går godt og det, der går galt. Hvis fokus skrider fra læring til kontrol, vil det føre til defensiv medicin og have negative konsekvenser for den åbenhed og læringskultur, der er så vigtig for patientsikkerheden.”

Ovenstående citat er taget fra Selskabets nye grundfortælling, som blev færdig i 2019. Grundfortællingen er udarbejdet af sekretariatets medarbejde og er i høj grad til internt brug, men samtidig et klart udtryk for, hvad Dansk Selskab for Patientsikkerhed tror på og arbejder for.

Grundfortælling for PS!

Her på vej ind i det nye årti må man konstatere, at alle taler om patientsikkerhed. Samtidig står det klart, at PS! – i kraft af sine bestyrelsesorganisationer – gør noget ved den. Selvom ordet ”patientsikkerhed” i løbet af mindre end 20 år er gået fra at være nærmest ikke-eksisterende i den offentlige debat til at være allerstedsnærværende, kommer sikkerheden ikke af sig selv.

Den ”forbedringstankegang”, som Nicolai Kjems begejstret fortæller har indfundet sig i Hvidovre Kommune, fører helt konkret til færre tryksår og færre medicinfejl blandt rigtige patienter, rigtige mennesker i både det kommunale og det regionale sundhedsvæsen. Det er det, man kan kalde en god patientsikkerhedskultur.

Patientsikkerhed ER for alvor kommet på dagsordenen. Alle kan se og forstå, at det er en livsvigtig agenda. Men det betyder langt fra, at forbedringstankegangen og en sund patientsikkerhedskultur bare vokser frem af sig selv.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet og samarbejdet.

Med venlig hilsen

Karin Friis Bach, formand PS!

Inge Kristensen, direktør PS!

Årsberetning for PS! 2019