Øget fokus på tværsektorielt samarbejde

Dansk Selskab for Patientsikkerhed fejrer 15 års fødselsdag i december i år. Af en 15-årig at være har Selskabet nået utrolig meget.

Som ny direktør er det et meget stor privilegium at træde ind i Selskabet og at arbejde med dygtige medarbejdere om at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet – og at få lejlighed til at arbejde sammen med de utrolig mange engagerede sundhedsprofessionelle. Både i sekundærsektoren, i primærsektoren og i stadig stigende grad i krydsfeltet mellem sektorerne.

Det er muligt at opnå markante forbedringer: F.eks. i form af færre hospitalsinfektioner, færre hjertestop på sygehusene, færre medicinfejl, færre tryksår osv. Det har dygtige sundhedsprofessionelle og forbedringsagenter vist, bl.a. via de forbedringsprojekter, som de har gennemført sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet Sikkert Patientflow har desuden vist, at det er muligt at undgå patienter på gangene. Arbejdet i kommunerne med at reducere tryksår, medicineringsfejl mv. og at udbrede forbedringsmetoden har vist sig særdeles nyttig i forhold til at udvikle det nære sundhedsvæsen. Selskabets arbejde har også vist, at det giver mening og er uhyre vigtigt at inddrage patienter og pårørende.

Selskabet kan understøtte det nye kvalitetsprogram

Arbejdet i Selskabet har sat sig spor i lovgivning og i tilgange til arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i Danmark. En stor milepæl er det nye kvalitetsprogram for sundhedsvæsenet, som så dagens lys i foråret. Her kan Selskabet i høj grad understøtte dette arbejde i kraft af sin viden fra projekter som Patientsikkert Sygehus, I sikre hænder og Sikker Sammenhæng, der vidner om dyb viden inden for forbedringsmetoder, brug af data og inddragelse af patienter.

Selskabets opgaver og rolle har udviklet sig meget over tid – og skal fortsat udvikle sig. Forbedringsmodellen er en motor i kvalitetsarbejdet i dag, og kapaciteten til at skabe forbedringer skal øges.

De kommende år skal Selskabet i endnu højere grad indtage en katalysator-rolle i forhold til at bringe patientsikkerhedsarbejdet videre og pege på ”next practice”. Det er også vigtigt, at de indsatser, der sættes i gang i sundhedsvæsenet, hænger sammen, og i den forbindelse skal Selskabet arbejde endnu mere sammen med andre aktører. Både om viden, men også om indsatser, så der kan skabes synergi, og så dem, vi arbejder med på sygehuse og i kommunerne, kan få det bedst mulige udbytte af samarbejdet. Tiltagene skal understøtte den sundhedsfaglige udvikling – som også er en del af hjerteblodet i det nye kvalitetsprogram. Det vil kræve et nærmere samarbejde mellem regioner og kommuner om de områder, der skal fokuseres på, og det vil kræve et tættere samarbejde med andre aktører, der arbejder for og med udvikling af sundhedsvæsenet. Det kan f.eks. være tiltag, der udspringer af viden fra de kliniske kvalitetsdatabaser og viden om nogle af de store udfordringer, f.eks. antibiotikaresistens.

I den forbindelse har Selskabet et unikt fundament ved, at de centrale aktører i sundhedsvæsenet står samlet om Selskabet og er repræsenteret i bestyrelsen.

Arbejdet med den ældre, multisyge patient 

Der er ingen tvivl om, at Selskabet i de kommende år vil skulle arbejde endnu mere på tværs af sektorer. Mange borgere oplever, at skift i sektor har stor betydning for deres sikkerhed og tryghed. Arbejdet med den ældre, ofte multisyge patient vil fylde mere og mere. Her kan og vil Selskabet understøtte dette arbejde – med sin dybe viden om patientsikkerhed fra ind- og udland og med forbedringsmetoderne som krumtap.

Vores nye projekt – Sikker Sammenhæng – skal f.eks. bidrage til et bedre flow og koordinering for svage, ældre patienter. Projektet bygger videre på de gode erfaringer fra Sikkert Patientflow. Sikker Sammenhæng er et eksempel på, at vi videreudvikler de første 15 års resultater til at opnå forbedringer i fremtiden.

Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde hen imod et endnu mere sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen.