Patientsikkerhed i digital kræftopfølgning

Hvilke patientsikkerhedsmæssige problemstillinger er forbundet med omstilling fra fysisk til digital opfølgning på kræftområdet? Det undersøgte PS!, Kræftens Bekæmpelse og en kræftafdeling i dette projekt.

Formål

Coronapandemien medførte, at en lang række opfølgningssamtaler med ét blev omlagt til digitale konsultationer. Det havde i forvejen været drøftet, hvorvidt opfølgninger af en række kræftsygdomme kan foretages via digitale konsultationer i stedet for fysiske. Men den nye konsultationsforms betydning for patientsikkerheden viste man ikke meget om.

Derfor gik PS! sammen med Kræftens Bekæmpelse og en kræftafdeling om et fælles projekt, der har afdækket konkrete erfaringer og indsamlet viden om risici.

Med midler fra Helsefonden har vi undersøgt de patientsikkerhedsmæssige konsekvenser ved omlægning til digitale konsultationer med udgangspunkt i fire delmål:

  1. Kortlægge patientsikkerhedsmæssige risici ved omlægning af fysiske kræftopfølgninger til digital opfølgning i videnskabelig litteratur
  2. Belyse patient- og pårørendes erfaringer med patientsikkerhedsmæssige problemstillinger ved omlægning
  3. Belyse klinikers erfaring med patientsikkerhedsmæssige problemstillinger ved omlægning
  4. Udarbejde ideer til videreudvikling, så vi fremadrettet sikrer en patientsikker omlægning af kræftopfølgning på baggrund af punkt 1-3.

Baggrund

Når der i det danske sundhedsvæsen bliver lavet omlægninger fra fysiske til digitale opfølgninger på kræftområdet på ganske kort tid på grund af coronapandemien, er det vigtigt, at vi sørger for, at patientsikkerheden har topprioritet.

Det kan være nemt at se de umiddelbare fordele af omlægningen til digital opfølgning; mindre transporttid for patienterne, mindre ventetid, mindre risiko for infektionssmitte. Det er relevant at mindske smitterisikoen både ved den aktuelle coronapandemi, men også generelt, da mange kræftpatienter har nedsat immunforsvar.

Selvom fordelene kan virke indlysende og det er fristende at fortsætte omlægningen, må det sikres, at det sker på forsvarlig og patientsikker vis.

Kendskabet til patientsikkerhedsmæssige risici ved omlægning af kræftopfølgning er minimalt. Der er lavet en række undersøgelser af patientoplevelser ved omlægning fra fysisk til digital kommunikation, men patientsikkerhed har ikke været fokus i undersøgelserne.

Projektet har anvendt 4 forskellige metoder:

  • Et litteraturstudie af eksisterende international forskning, der ser på videokonsultation
  • Spørgsmål stillet til Kræftens Bekæmpelses brugerpanels erfaringer ved nedlukning
  • Interviews med kræftpatienter og pårørende
  • Arbejdsgangsanalyse på en onkologisk afdeling.

Bevilling: Helsefonden
Beløb: 500.000 kr.
Projektperiode: 2021
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Kræftens Bekæmpelse og en kræftafdeling på et hospital

Rapport: Patientsikkerhed i digital kræftopfølgning

Hvilke patientsikkerhedsmæssige problemstillinger er forbundet med omstilling fra fysisk til digital opfølgning på kræftområdet?

Under coronaepidemien har mange kræftpatienters opfølgningsforløb været omlagt fra fysisk fremmøde til at foregå via video.

I rapporten samler vi fordele og ulemper for patienters sikkerhed.

Resultater

Rapporten viser, at der ikke kan gives et kort og entydigt svar på patientsikkerhed ved omlægning fra fysisk til digital kræftopfølgning. Der er både fordele og ulemper ved at omlægge kræftopfølgning fra fysiske konsultationer til digitale konsultationer set ud fra et patientsikkerhedsmæssigt perspektiv.

Oplevelsen af om digitale konsultationer er patientsikre er også forskellig alt efter, hvem du spørger og hvilke erfaringer, man har med sig. Dette ser vi både i litteraturen, ved brugerpanelsundersøgelser, interviews og ved arbejdsgangsanalyse hos klinikere.

På baggrund af denne rapports resultater og årelange erfaringer på kræftområdet og med patientsikkerhedsarbejde peger vi på en række områder, der kan arbejdes med for at sikre en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig omlægning fra fysisk til digital kræftopfølgning:

Nye krav til kommunikation
Der skal udvikles hjælp til både patienter og personale i forhold til at kommunikere digitalt.
Nye arbejdsgange
Skal sikre, at det tværfaglige samarbejde stadig er det sikkerhedsnet, som identificerer evt. forværring og fremmer patientens forståelse.
Omsorg og nærvær
Det at yde omsorg over en skærm skal gentænkes, så det sikres, at patienter oplever tryghed og fx. forstår en behandlingsplan.
De rette ydelser og de rette patienter på det rette tidspunkt
Nogle samtaler kan være relevante at tage fysisk, andre digitalt. De sværeste samtaler om dårlig udvikling og tilbagefald ønsker patienterne som fysiske samtaler. De ønsker også at blive spurgt, om hvilken konsultationsform, de foretrækker.
Teknologi
Både selve teknologien og it-kompetencer kan være en barriere for patientsikkerheden. Det skal derfor være muligt at få teknisk assistance.

Digital kræftopfølgning: Store fordele, men fokus på patientsikkerhed er vigtig

Under coronaepidemien har mange kræftpatienters opfølgningsforløb været omlagt fra fysisk fremmøde til at foregå via video. Ny rapport samler fordele og ulemper for patienters sikkerhed.

– Personale, der har brug for at blive guidet – og patienter og pårørende – skal have mulighed for at få relevant, også teknisk hjælp, siger Inge Kristensen, direktør i PS!

Kontakt ang. Patientsikkerhed i digital kræftopfølgning