Svendborg inddrager farmaceuter i medicingennemgang

Sideløbende med projekt Sikker Psykiatri har Psykiatrisk Afdeling Svendborg haft stor succes med et forsøg, hvor lægerne inddrager farmaceuter i medicingennemgangen. Tiltaget fastholder fokus og skærper medicinsikkerheden – alt sammen til gavn for patienten.

Inddragelse af farmaceuter i medicingennemgang på Psykiatrisk Afdeling Svendborg betyder, at der er færre tilfælde, hvor patienten bringes i en risikosituation efter indtag af højrisikomedicin.

Lægerne på Psykiatrisk Afdeling Svendborg har siden 2014 haft mulighed for at inddrage farmaceuter i forbindelse med gennemgangen af patienternes medicin, og erfaringerne er gode. Lægerne oplever, at farmaceuterne er med til at skærpe medicinsikkerheden.

– Farmaceuterne kan give en mere kritisk og kvalificeret vurdering i forhold til den psykiatriske og somatiske medicin og samspillet mellem dem. De bistår lægerne på afsnittene med at træffe valg om mere sikker medicinering, og det tilfører ekstra kvalitet i forhold til patientens samlede behandlingsforløb, siger overlæge Rikke Laulund Schultz fra Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

Farmaceuterne er tilstede i Svendborg to formiddage om ugen, hvor de foretager farmaceutisk medicingennemgang og besvarer spørgsmål fra lægerne. Farmaceuterne har blandt andet tid til at dykke grundigt ned i hver enkelt patients receptbrug og medicinliste og kan gøre lægerne opmærksom på eventuel overmedicinering, uhensigtsmæssig medicinering eller bivirkninger.

Tiltaget styrker arbejdet i Sikker Psykiatri

Tiltaget er en del af satspuljeprojektet Psykiatriens Medicinrådgivning, og det understøtter Psykiatrisk Afdeling Svendborgs arbejde med Sikker Psykiatris medicinindsats.

– Farmaceuternes bidrag øger vores fokus på sikker medicinering og forstærker vores arbejde i forhold til Sikker Psykiatri. De hjælper med til at systematisere vores arbejdsgange, siger overlæge Rikke Schulz.

I Svendborg har man registreret tilfælde, hvor patienten bringes i en risikosituation efter indtag af højrisikomedicin. Der er langt imellem, og det er længe siden, der sidst har været et tilfælde.

Om Sikker Psykiatri
Målet med projekt Sikker Psykiatri er, at mennesker med psykisk sygdom får en sikker behandling. Projektet fokuserer på at skabe større medicinsikkerhed, forebygge tvang og selvmord samt sikre effektiv diagnostik og behandling af somatiske sygdomme.
Psykiatriske enheder fra de fem regioner og Færøerne deltager i Sikker Psykiatri, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, TrygFonden, Det Obelske Familie Fond og Danske Regioner står bag projektet.
Læs om Sikker Psykiatri på projektsiden

Farmaceuter underviser personalet

Farmaceuterne underviser også personalet på de forskellige afsnit i blandt andet brugen af lægemidler. Det øger fagligheden, det tværfaglige samarbejde og skærper fokus på sikker medicinering.

Tiltaget med farmaceutisk medicingennemgang udløber i år, men overlæge Rikke Schultz håber, at regionen overtager den fremtidige finansiering:

– Der skal være et kontinuerligt fokus på medicingennemgang og sikker medicinering. Det skal konsolideres ude i afdelingerne – hver gang vi får nye læger, skal de introduceres til og lære arbejdsgangen. Det skal være systembåret og ikke personbåret, for så bliver det sårbart. Det skal blive en arbejdspraksis og ligge på rygraden, forklarer Rikke Laulund Schultz.

Medicin er et af fire kliniske indsatsområder i Sikker Psykiatri.

Find mere om