Sikker sundhed for borgere med demens

KL og FOA vil i regi af Fremfærd sætte fokus på at forbedre patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme. Det sker med projektet ”Sikker sundhed for borgere med demens”, som gennemføres i samarbejde med PS! og Nationalt Videnscenter for Demens.

Formål

Der har været mange indsatser, der har handlet om at øge livskvaliteten for borgere med demenssygdomme. Disse indsatser har primært haft fokus på personcentreret omsorg samt pædagogiske redskaber til at skabe en god hverdag for demente borgere, fx ved hjælp af beboerkonferencer, modellerne demensligningen og blomsten samt perspektivskifte.

Dette projekt vil fokusere på at styrke personalets kompetencer i at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre sundheden og patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme.

Det sker med udgangspunkt i en pakke om sundhed og demens – ”Pakke for opsporing og håndtering af fysiske helbredsproblemer hos mennesker med demens” – som er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og PS! med midler fra Helsefonden.

PS! vil uddanne de deltagende kommuner i forbedringsarbejde, så den opnåede viden om demens og demenssygdomme kan implementeres sikkert og systematisk i arbejdsgange og processer. PS! varetager desuden den daglige ledelse af projektet.

Baggrund

Op mod 90.000 borgere lever i dag med demenssygdomme, og antallet vil være støt stigende mange år fremover. Det estimeres, at ca. 75 % af beboerne på plejecentre har demenssygdomme eller demenslignende symptomer. Mange af disse borgere har samtidig flere kroniske sygdomme.

Borgere med demens er mere udsatte end andre ældre for at udvikle fx urinvejsinfektioner, diabetes, forhøjet kolesterol og blodtryk samt hjerte-kar-sygdomme. Borgere med demenssygdomme har tendens til dårlig ernæringstilstand og nedsat tandhygiejne, og forstyrret døgnrytme bidrager yderligere til dårligt helbred. Demens øger desuden risikoen for fald og tryksår, og borgere med demens oplever generelt flere medicinfejl, fordi de tager flere lægemidler, der i kombination kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko.

Den sundhedsfaglig indsats over for borgere med demens er kompleks, da mennesker med demens ikke altid selv er i stand til at varetage egenomsorg og ofte ikke selv er i stand til at indgå i dialogen om deres behov og symptomer.

Det gør det svært for personalet at opspore og identificere og handle på helbredsproblemer hos borgere med demens, og det gør det svært at sikre den rette pleje, omsorg og behandling på rette sted og til det rigtige tidspunkt, så borgerne kan bevare funktionsniveau, helbred og trivsel.

Der er således et behov for at styrke medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer i den kommunale ældrepleje, når det drejer sig om borgere med demens. Det kræver en specifik viden at opspore, identificere og handle på helbredsmæssige problemer og sygdom hos borgere med demens i kommunerne.

Bevilling: KL og FOA i regi af Fremfærd
Beløb: 1.3 mio. kr.
Projektperiode: Maj 2023 – april 2024
Projektleder: PS!
Projektpartner: Nationalt Videnscenter for Demens
Projektdeltagere: 10 enheder i alt fra Helsingør, Holstebro, Næstved, Roskilde og Slagelse Kommuner

Viden og systematik skaber sikker sundhed for borgere med demens

Viden om demens kombineret med forbedringsmetoder er opskriften i projektet Sikker sundhed for borgere med demens.

Afsnitsleder fra Plejehjemmet Montebello og Nationalt Videnscenter for Demens er vilde med måden at arbejde på, da viden på den måde bliver omsat til praksis.

Ud med kaffe og ind med grød giver bedre nattesøvn

Viden på Tværs (VPT) vil i løbet af projektet bringe artikler om projektdeltagernes arbejde og reportager fra læringstræf.

Den første artikel fra projektet handler om Sevel Alderdomshjem, hvor de har sat fokus på at forbedre borgernes søvn. Små tiltag har vist sig at gøre en stor forskel.