I projekt Sikker Sammenhæng er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital gået sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Det skal ske ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Målene er at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Projekt Sikker Sammenhæng finder sted i perioden 2016-2018. I 2017 omhandler projektet borgere, der udskrives til de midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune og i 2018 inddrages borgere, som udskrives til plejecentre og hjemmepleje.

Projekt Sikker Sammenhæng er finansieret af satspuljemidler.

Erfaringsopsamling

Vi har samlet metoderne samt erfaringerne fra projektet i en rapport, der er udkommet i begyndelsen af april 2019. Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

20 læringstræf senere

To år og 20 læringstræf senere har projektet Sikker Sammenhæng nået sin afslutning. Undervejs har ansatte fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Københavns Kommune fået større forståelse for hinandens arbejdsgange og styrket patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Sikker Sammenhæng anvender succesfulde metoder

Til at afdække uhensigtsmæssige forløb for borgerne og udvikle løsninger anvender Sikker Sammenhæng forbedringsmodellen – som er en internationalt anerkendt metode til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed – samt et tværsektorielt læringsnetværk.

Derudover bygger Sikker Sammenhæng videre på erfaringerne fra projekt Sikkert Patientflow, som foregik på 12 sygehuse i perioden 2014-2015. Målet var at give indlagte patienter på sygehusene sikre og sammenhængende behandlingsforløb uden unødig ventetid.

"Sundhedsvæsenet skal være sikkert og sammenhængende"

Mange borgere oplever, at skift i sektor har stor betydning for deres sikkerhed og tryghed. Derfor vil Dansk Selskab for Patientsikkerhed i de kommende år arbejde endnu mere på tværs af sektorer for at finde metoder og redskaber, der skaber et sikkert og sammenhængende sundhedsvæsen for patienterne.

Det skriver Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, i sit blogindlæg om, hvordan vi skaber et sundhedsvæsen uden siloer.

Q&A om Sikker Sammenhæng

Hvad er formålet med projektet?
Grundlæggende er formålet at skabe bedre forløb for borgerne. Særligt for ældre patienter.

Hvordan opnår man det helt konkret?
Det sker ved at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering og ved at undgå akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser. De konkrete løsninger skal findes ved hjælp af analyser af arbejdsgange og internationale og nationale erfaringer.

Hvad er det nye?
Det nye er, at man afprøver tavlemøder i begge sektorer og tværsektorielle kapacitetskonferencer. Derudover skaber projektet en mulighed for strukturel koordinering på tværs af sektorer.

Hvad er tankegangen bag projektet?
Ideen er at anvende de forbedringsmetoder, som med succes har været anvendt i andre patientsikkerhedsprojekter, f.eks. Sikkert Patientflow og I sikre hænder.

Hvilke personalegrupper er med i projektet?
Læger, sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, fysio- og ergoterapeuter og mange andre.

Hvem står bag projektet?
Sikker Sammenhæng er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Dansk Selskab for Patientsikkerhed