Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

I Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde kommer Dansk Selskab for Patientsikkerhed med en række bud på, hvordan kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet kan få større tempo. Dansk Selskab for Patientsikkerhed anbefaler, at der etableres et nationalt kvalitetsudviklingsprogram, som bakkes op af nytænkning i den måde, sundhedsvæsenet styres på.

Udgivelsesår:
2014

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Forord

Med Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde ønsker Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) at dele de erfaringer, som selskabet har gjort sig, dels i forbindelse med en række forbedringsprojekter gennem de seneste år, dels i forbindelse med regionssundhedsdirektør Jens Winther Jensens deltagelse i et senior fellowship 2013-2014, arrangeret i fællesskab mellem DSFP og Institute for Healthcare Improvement (IHI). Regeringen har offentliggjort visioner for sundhedsområdet i Jo før – jo bedre, og også oppositionen har offentliggjort deres forslag til en kommende politik på sundhedsområdet.

Nærværende publikation skal ses som et bidrag til den diskussion. Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde erstatter på ingen måde bidrag til debatten fra de enkelte organisationer i DSFP’s bestyrelse, men supplerer disse ud fra DSFP’s ståsted.

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde har ikke som ambition at foreslå konkrete organisationsændringer eller pege på, hvor opgaverne bør løses, men forholder sig alene til, hvorledes arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed fremover indholdsmæssigt skal fokuseres, så sundhedsvæsenet hurtigere opnår forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed.

Fokus er det personcentrerede, det effektive og sikre samt det samarbejdende sundhedsvæsen, og metoderne er en ny ramme for arbejdet med forbedringer og få og enkle mål, der af alle opleves at skabe værdi. Dette forudsætter en ændring i balancen mellem de styringsparadigmer, der anvendes i sundhedsvæsenet i dag.

Eksemplerne i papiret stammer stort set alle fra sygehusvæsenet. Det skyldes bl.a., at selskabets erfaringer hovedsagelig er hentet derfra. Men principperne foreslås gældende for det samlede sundhedsvæsen. I papiret benyttes betegnelserne kvalitet om arbejdet med patientsikkerhed og kvalitet bredt, ligesom betegnelsen patienter anvendes, hvor det måske rettelig burde være borgere.

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde er skrevet af Britt Wendelboe, selskabets souschef, i en tæt dialog med Jens Winther Jensen og med bidrag og input fra Marlene Würgler, leder af Enhed for Kvalitet i Danske Regioner. I Jens Winther Jensens fellowship er indgået besøg til nogle af de mest innovative og fremmeste amerikanske hospitals- og sundhedsorganisationer, og andre internationale input i papiret er fremkommet bl.a. ved afholdelse af en workshop i Paris april 2014.

Med håb om en frugtbar diskussion om det fremtidige arbejde på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet.

Ulla Astman, formand Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Beth Lilja, direktør Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Find mere om