Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

Erfaringsopsamling fra projektet Medicinsikre botilbud 2020-2022 samt guide til kommuner og botilbud, der ønsker at forbedre medicinsikkerheden for borgerne.

Udgivelsesår:
2023

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Fremfærd
Metoder til at skabe medicinsikkerhed på botilbud

Resumé (forkortet)

Medicinsikre Botilbud er toårigt projekt, der blev gennemført fra oktober 2020 til november 2022. Projektet er gennemført i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Formålet med projektet var at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Det skulle ske ved at øge medarbejdernes viden om medicin, at implementere metoder og arbejdsgange for sikker medicinering og at udvikle en kultur, hvor læring af fejl og utilsigtede hændelser er en fast del af arbejdet.

I projektet deltog 15 botilbud fra i alt 10 kommuner. Indsatser til at indfri formålet har været at skabe kompetenceudvikling i sikker medicinhåndtering og i at skabe sikre og stabile arbejdsgange. Derudover har en væsentlig del af projektet været at styrke det tværfaglige samarbejde om medicinering af borgerne. Medicineringsprocessen involverer både det pædagogiske og det sundhedsfaglige personale, og der har fra ansøgningerne til projektet og i projektperioden vist sig behov for at styrke opfattelsen af medicinering som en tværfaglig indsats, hvor alle fagkompetencer anvendes.

Gennem projektet har de deltagende botilbud opnået:

  • Viden om medicinering
  • Viden om sikre arbejdsgange
  • Færre medicinfejl
  • Tværfagligt samarbejde
  • Ændret kultur

Et bærende element i projektet har været anvendelse af Forbedringsmodellen, hvor kompetenceopbygning er sket ved syv læringstræf og understøttet af botilbudsbesøg fra PS! i de mellemliggende perioder. Læringstræffene har derudover understøttet videndeling og netværk på tværs af botilbuddene.

På baggrund af erfaringer og viden fra projektet Medicinsikre botilbud, har vi lavet en guide til kommuner og botilbud, der ønsker at forbedre medicinsikkerheden for borgerne. Guiden giver et overblik over metoderne til at skabe forbedringer med anvendelse af Forbedringsmodellen og viser eksempler fra projektet på anvendelse af alle elementer i Forbedringsmodellen. Derudover giver guiden en introduktion til, hvad det anbefales at have overvejet, inden forbedringsarbejdet om at skabe medicinsikkerhed for borgere påbegyndes.

Se projektsiden for Medicinsikre botilbud