Notat: Patientsikkerhedsmæssige risici ved sprogbarrierer og manglende forståelse og kommunikation i mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Formålet med nærværende notat er at redegøre for patientsikkerhedsmæssige risici ved sprogbarrierer og manglende forståelse og kommunikation i mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle, herunder om potentielle konsekvenser ved at indføre et tolkegebyr, jf. lov om ændring af Sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand), der trådte i kraft den 1. juli 2018.

Udgivelsesår:
2019

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Notat: Patientsikkerhedsmæssige risici ved sprogbarrierer...

Resumé

Den 1. juli 2018 trådte lov om ændring af Sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
i kraft. Lovændringen betyder, at Regionsrådet opkræver et gebyr for tolkebistand fra
personer, der har været bosat i Danmark i mere end tre år, og som har behov for tolkebistand i forbindelse med behandling hos alment privatpraktiserende læge og privatpraktiserende speciallæge samt behandling på sygehus.

Et studie af selvvurderet behov for tolk ved kontakt med almen praksis hos 2866 immigranter fra ikke-vestlige lande, viste, at efter tre år i Danmark, føler 20 % stadig et behov for tolk i mødet med egen praktiserende læge.

”Tilbud om danskuddannelse kan som led i integrationsprogrammet have en varighed på op til 5 år fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen…”, mens det forventes, at udlændinge kan tale tilstrækkeligt dansk med sundhedspersonale indenfor tre år.

Kommunikation er det vigtigste aspekt ved tilstrækkelig pleje (uanset fagområde), hvilket gør sprogbarrierer til den største forhindring.

Fejldiagnose, manglende informeret samtykke, manglende forståelse for diagnose og behandling samt forkert, forsinket og/eller manglende behandling er nogle af konsekvenserne ved sprogbarrierer i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel, og mange af disse hændelser er forebyggelige ved brugen af professionel og pålidelig tolkning.

En analyse af 88 utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at der er udfordringer ved at anvende tolk, men vidner også om vigtigheden af tilstrækkelig tolkning – på det rette sted på det rette tidspunkt – for at sikre patientsikkerheden.

Den samlede vurdering er, at der er markante patientsikkerhedsmæssige risici ved sprogbarrierer og manglende forståelse og kommunikation i mødet mellem patienter og sundhedsprofessionelle, hvorfor det vurderes, at brugen af professionelle tolke er en nødvendighed. Omfanget af konsekvenserne ved tolkegebyret kendes ikke fuldstændigt, men gennemgangen af de utilsigtede hændelser viser, at de udfordringer og risici, som benævnes i litteraturen, genfindes heri.