Botilbud og midlertidige pladser inviteres til nyt projekt om Sikker Medicinering

Nyt projekt vil skabe ”Sikker Medicinering” for borgere på botilbud og midlertidige pladser. Det skal ske ved at styrke kompetencerne vedrørende medicinhåndtering, sikre robuste arbejdsgange og forbedre de fysiske rammer. Der er plads til 10 enheder i projektet, og der er nu åbent for ansøgninger.

Patientsikkerhedskalenderen er en måde at samle data på, hvor man fx kan markere de dage med grønt, hvor der ikke har været medicinfejl, der krævede kontakt til læge. Billedet her er fra Medicinsikre botilbud, hvor flere botilbud opnåede en markant reduktion i antallet af medicinfejl ifm. projektet.

Sikker Medicinering er et nyt projekt, hvor PS! – med støtte fra Helsefonden – vil forbedre medicinsikkerheden for borgere på botilbud og midlertidige pladser.

– Korrekt medicinering kan have stor betydning for den enkelte borgers habilitering og rehabilitering. Vi ved, at medicin er et af de områder, der rummer de største risici for fejl og skader på borgerne, og vi ved også, at der i dag sker et stort antal utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering. Heldigvis ved vi også, hvad vi kan gøre ved det, siger Inge Kristensen, direktør i PS!, og uddyber:

– Vi skal kompetenceudvikle inden for medicineringsprocessen og i, hvordan man skaber sikre arbejdsgange. Vi skal understøtte en læringskultur, hvor vi bruger fejl og utilsigtede hændelser til at skabe forbedringer, og så skal vi sikre, at de fysiske rammer er med til at understøtte en sikker medicinhåndtering. Det glæder vi også til at samarbejde med botilbud og midlertidige pladser om.

Styrkelse af kompetencer og fysiske rammer

Sikker Medicinering skal forbedre medicinsikkerheden på botilbud og midlertidige pladser ved at:

  • forbedre de fysiske forhold omkring medicineringsprocessen
  • kompetenceudvikle personalet i forhold til medicin og medicineringsprocessen
  • understøtte implementeringen af sikre arbejdsprocesser og arbejdsgange i forhold til medicinering ved hjælp af uddannelse i Forbedringsmodellen.

Formålet er at nedbringe antallet af medicineringsfejl på botilbud og midlertidige pladser og dermed øge medicinsikkerheden for borgerne på de deltagende enheder varigt. Dette vil desuden kunne føre til en væsentlig forøgelse af borgernes værdighed og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Behov for systematisk indsats

Borgere på botilbud og midlertidige pladser er en særlig sårbar gruppe, der ofte er storforbrugere af lægemidler, og hvor korrekt medicinering er af vital betydning, mens fejl i medicineringen omvendt kan have store negative konsekvenser for det enkelte menneske, for medarbejderne og også lægge øget pres på sundhedsvæsenet i relation til medicinrelaterede indlæggelser.

Generelt set sker der i dag et stort antal utilsigtede hændelser i forbindelse med håndteringen af medicin. Der er behov for en systematisk indsats for at forbedre medicinsikkerheden på de midlertidige pladser og på botilbud.

Sundhedsvæsnet har ændret sig markant de senere år, hvilket bl.a. viser sig ved, at der er sket en opgaveglidning fra hospitaler til midlertidige pladser, idet borgere udskrives hurtigere og ofte har flere kroniske og multiple sygdomme. De nye typer af opgaver, som bl.a. de midlertidige pladser forventes at varetage, stiller store krav til indretning og kompetencer.

Forbedringsarbejde og læringsnetværk

I projektet vil blive anvendt metoder og tilgange, som PS! har god erfaring med. Deltagerne vil blive undervist i Forbedringsmodellen, som er motoren for succesfuldt forbedringsarbejde, og de vil indgå i læringsnetværk, hvor der både er tid til læring og implementering lokalt, men undervejs i projektet vil der også være læringstræf for alle deltagerne, hvor der vil være undervisning og udveksling af erfaringer på tværs.

Begge metoder blev anvendt i projektet Medicinsikre botilbud fra 2020-2022, hvor 15 botilbud fra i alt 10 kommuner deltog. Her opnåede botilbuddene flotte resultater, bl.a. i forhold til reduktion af utilsigtede hændelser ifm. medicineringsprocessen, et markant styrket tværfagligt samarbejde og en styrket læringskultur.

Projektet Sikker Medicinering vil bruge erfaringer fra Medicinsikre botilbud, men der er også flere nye elementer i projektet. Fx er der afsat ressourcer til, at der kan etableres og implementeres fx faciliteter til sikker modtagelse af medicin, dispensering og administration og evt. mindre ombygning eller tilpasning af de fysiske rammer med henblik på at skabe forstyrrelsesfri zoner eller lignende.

Læs om de resultater, der er opnået i Medicinsikre botilbud

Infomøder og ansøgningsproces

Vi søger 10 enheder til at deltage i projektet; 5 fra bosteder og 5 fra midlertidige pladser.

Projektet er finansieret af Helsefonden. Deltagelse i projektet er gratis. Transportudgifter og udgifter til evt. frikøb af medarbejdere og ledere i forbindelse med deltagelse i uddannelse og læringstræf mv. påhviler den enkelte enhed.  

Vi afholder virtuelle informationsmøder den 19. og den 26. april 2023, hvor I kan høre mere om projektets indhold og organisering.

Se optagelsen fra informationsmødet den 26. april

Download slides fra informationsmødet den 26. april

Relevante datoer

  • Den 19. og 26. april: Virtuelle infomøder om projektet.
  • Den 10. maj: Ansøgningsfrist.
  • Medio juni: Offentliggørelse af udvalgte enheder til projektet.
  • Medio august: Projektstart med opstartsmøder.

Projektet løber over 2½ år til primo 2026.

Læs om projektets indhold og find ansøgningsskemaet her:

Invitation til Sikker Medicinering (pdf)

Projekt- og forløbsbeskrivelse (pdf)

Ansøgningsskema til botilbud (Word-dokument)

Ansøgningsskema til midlertidige pladser (Word-dokument)