Næstved Kommune ruster sig til fremtidens ældrepleje med ny organisationsopbygning – og indholdet skal komme fra medarbejderne

Flere fagligt krævende opgaver i det nære sundhedsvæsen samt mangel på medarbejdere kræver nye løsninger. Derfor har Næstved Kommune sat gang i en indsats om kvalitet og patientsikkerhed, der involverer alle medarbejdere i ældreplejen på én gang. PS!mprove skal hjælpe kommunen med at nå i mål.

Som sektorformand i FOA sad Torben Hollmann i bestyrelsen for PS! og PS!mprove. Han har derfor et godt kendskab til både metoder og tilgang, men han håber også at kunne skubbe lidt til selskabet undervejs i samarbejdet.

Den 1. november er det 1 år siden, Torben Hollmann forlod stillingen som sektorformand i FOA til fordel for titlen som centerchef for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune. Siden har han haft fokus på at gøre kommunen klar til fremtidens ældrepleje.

Det sker i samarbejde med PS!mprove, en konsulentvirksomhed under PS!, som bl.a. skal bidrage med servicetjek, ledelsesforløb og kompetenceudvikling. Opgaven er at skabe en fælles forståelse og indsats om kvalitet og patientsikkerhed, der involverer alle medarbejdere og ledere i kommunens ældrepleje.

Vi er som en god kritisk ven, som ser mønstre, man ikke selv kan se, når man er en del af organisationen.

Vibeke Rischel, vicedirektør i PS!

Mangel på arbejdskraft og flere fagligt krævende opgaver

Det overordnede formål er at sikre en god ældrepleje for både borgere og ansatte i fremtiden.

– Vi gør det her af to grunde. Det er mangel på medarbejdere i fremtiden. Hvordan er det, vi så sikrer en ældrepleje af høj kvalitet, hvor de fagligheder er til stede, som vi skal bruge? Det skal organiseres rigtigt, så vi bruger den rigtige faglighed på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, siger Torben Hollmann.

Den anden ting handler om de opgaver, der flyttes til det nære sundhedsvæsen.

I 2021 indgik Næstved Kommune et sundhedspartnerskab med akutmodtagelsen og ehospitalet i Region Sjælland. Det betyder bl.a., at flere borgere færdigbehandles i kommunens ældrepleje, at medarbejderne reelt går stuegang, og at flere opgaver – fx at tage blodprøver og sætte medicin op – varetages af kommunens ansatte.

– De opgaver, vi får, bliver mere og mere fagligt krævende. Vi er langt fremme på noget af det, men det kræver, at vi organiserer os rigtigt, og at kompetencer og sådan noget er på plads. Det begynder at indhente os nu, og nu skal vi altså til at gøre noget, så vi kan klare os i fremtiden, siger Torben Hollmann.

Debat: Politikere, der tror, de kan fjerne fejl med fingerknips, skal læse med her

Små teams i hele kommunen

Som formand for Social- og Sundhedssektoren stod Torben Hollmann i spidsen for FOA’s visioner på ældreområdet. De gik under overskriften ”Vi ses i morgen”, og han ser i virkeligheden sit nuværende arbejde som en videreførelse af de visioner.

– Vi kalder også vores projekt i Næstved Kommune ”Vi ses i morgen”, fordi vi gerne vil have, at det er medarbejdere, der kender borgerne; at borgerne er trygge; at der er nærvær, omsorg og genkendelighed. Men jo også, at der er mulighed for at bruge den faglighed, man nu har – at man kan se de små forskelle, der sker hos borgerne, og kan gribe ind, hvis der er sygdom på vej eller svækkelse i almentilstanden, siger Torben Hollmann.

Han ser det som en fordel, at kommunen allerede har haft tværfaglige teams i 5 år. Men de har været på op til 50 medarbejdere. Den nye organisering er centreret omkring små teams på omkring 12 ansatte.

– Det med små teams er der mange kommuner, der gør. Forskellen er nok, at mange af de andre laver små prøvehandlinger. Det gør vi ikke. For jeg tror, det er der, nogle af de andre fejler: De starter i et lille hjørne og kan simpelthen ikke få det udvidet. Så vi har taget hele kommunen på én gang. Og det står der i alle lærebøger, at det kan man ikke, men det bliver vi simpelthen nødt til. Alle 1.200 medarbejdere – måske 1.500 med elever – og 4.500 borgere, og så kører vi derudad, siger Torben Hollmann.

Ny ledelsesmodel

Et andet grundlæggende element i den nye organisering er brugen af en kompetencemodel, som skal danne grundlag for ledelsen i ældreplejen. Det er en trappe med 4 trin, der tager udgangspunkt i teamets kompetencer som helhed.

Derudfra kan det kortlægges, hvad teamet kan og må selv, samt hvor der er brug for udvikling. Nogle teams har stor erfaring og kan være mere selvstyrende, hvor teamlederne blot skal støtte og vejlede. Andre teams kan have brug for mere ledelse i form af faglig sparring, vagtplaner etc.

– Det er de to forskellige roller, og det kan godt være svært. Man skal ikke som leder gå ud og løse problemerne, det skal de selv klare. Og jeg forstår godt, hvis nogle medarbejdere eller ledere synes, det er lidt utrygt. Men der er jo brug for alle, kan man sige. Man får bare en ny rolle og en anden måde at arbejde på, siger Torben Hollmann.

Der er ingen ledelse til stede. Der er 5 dogmeregler, som de skal overholde, og så skal de ellers bare i gang. Det skal komme nedefra fra medarbejderne.

Torben Hollmann, centerchef for Sundhed og Ældre, Næstved Kommune

Medarbejderne i spidsen

Han indrømmer, at det kan være angstprovokerende. Men det er vigtigt for Torben Hollmann, at løsningerne kommer fra medarbejderne selv: Hvordan vil de arbejde i teams? Hvilken ældrepleje drømmer de om? Hvordan er de gode kollegaer?

De har bl.a. været samlet til stormøder, hvor de selv har skullet på banen om forventninger og ønsker til arbejdet i små teams. Derefter har udvalgte medarbejdere været samlet i såkaldte action labs, hvor de har arbejdet videre med indholdet.

– Jeg holder et oplæg på en halv time om målet; det, jeg drømmer om, og så går jeg. Og så bestemmer vi ikke mere. Vi gør ikke mere. Der er ingen ledelse til stede. Der er 5 dogmeregler, som de skal overholde, og så skal de ellers bare i gang. Det skal komme nedefra fra medarbejderne.

Og det er en god idé ifølge Vibeke Rischel, der er vicedirektør i PS!:

– Al erfaring fra både danske og internationale forbedringsprojekter er, at de bedste og mest bæredygtige løsninger udvikles af dem, som er tæt på borgeren. Det er utrolig nemt fra et lunt kontor at have forestillinger om, hvordan opgaver skal løses, men virkeligheden, hvor medarbejderen står i borgerens hjem, er ofte en anden end den, vi forestiller os. Der er forskel på “work as imagined” og “work as done”.

5 dogmer for de små teams i Næstved Kommune
1. Borgerens stemme skal være tydelig.
2. Kontinuitet.
3. Teamstørrelse: 12-15 dag/aften.
4. Tværfaglige teams.
5. Alt er rigtigt. Intet er forkert.

Det sidste dogme handler ifølge Torben Hollmann om ikke at lade sig stoppe af gode undskyldninger.

Blikket udefra af en god kritisk ven

Ifølge Torben Hollmann er der flere fordele ved at have PS!mprove med som samarbejdspartner:

– Hvis man skal lave sådan noget her, bliver man nødt til at have nogle briller udefra, der kigger på en. Ellers bliver man lidt fartblind, tror jeg. Det er vigtigt, at de gør noget af det, de kan og altid har gjort: Det her med at lave serviceeftersyn, bruge Forbedringsmodellen, uddanne forbedringsagenter. Alle de der ting. Så vi skal have PS! med på rejsen, og de kommer måske også til at udvide, hvad de plejer at arbejde med.

– Og det er jo sundhedsfaglige og -organisatoriske øjne, der kommer ind og hjælper os. Det vil et eller andet konsulentbureau ikke kunne, fordi de ikke har de grundelementer, der skal til. Altså det der med at tænke patientsikkert, tænke patientrejsen og alle de forskellige ting, siger Torben Hollmann.

Ifølge Vibeke Rischel er uafhængigheden også en styrke ved PS!mprove.

– I og med at vi ikke er en myndighed, så har det ingen konsekvenser i form af påbud eller bemærkninger at lukke os ind og gennemgå organisationen. Vi er som en god kritisk ven, som ser mønstre, man ikke selv kan se, når man er en del af organisationen. Vores afsæt er altid at kigge med et systemperspektiv; vi kigger både på dokumenter, taler med medarbejdere, ledere og borgere, og så går vi i fodspor, siger Vibeke Rischel og fortsætter:

– Vi har netop præsenteret fundene fra vores servicetjek for lederne, og det giver altid anledning til gode faglige og ledelsesmæssige drøftelser, når vi peger på udfordringer og er med til at udvikle løsninger.

Debat: “Dommedagsbasuner” om ældretilsyn skaber unødig usikkerhed

Erfaringer fra I sikre hænder
Torben Hollmann har tidligere set kommunerne i forbedringsprogrammet I sikre hænder opnå gode resultater med de metoder og den tilgang, PS! og PS!mprove arbejder med.

– Tilgangen tager jo udgangspunkt i medarbejderne og borgerne, og det samspil der nu er. Den giver en form for tryghed og en sikker arbejdsgang. Vi prøver med vores strategi at fylde medarbejdernes rygsække op, så hvis de står ude hos borgerne og bliver i tvivl, så kan de lige kigge: “Hvad er det nu, vi har aftalt?” for at give den faglige tryghed, så vi får taget de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. PS! skal hjælpe os med at få lavet systematik og arbejdsgange i det, så vi er sikre på det, siger Torben Hollmann.

Læs mere om I sikre hænder

Foregangskommune eller fjolser

I 2026 regner Torben Hollmann med, at organisationsændringen i hele kommunen er afprøvet, implementeret og justeret.

– Jeg håber, at vi har opnået 20-25 % færre akutte indlæggelser. At vi behandler langt flere i eget hjem eller på plejecentret. At vi har nogle medarbejdere, der trives i det pres og får lov til at bruge deres faglighed. At de ældre synes, de får den hjælp, de nu engang skal have, at de ikke får besøg af for mange – og at vi har mulighed for at sige: Vi ses i morgen.

Han tilføjer:

– Du må spørge medarbejderne om 2 år, om de synes, de har haft indflydelse. Det kunne være sjovt at spørge om.

Og hvis det hele er lykkedes der, så er det Næstved Kommune, alle andre i Danmark kigger mod?

– Ja, det er det måske. Eller også synes de bare, vi er for åndssvage. Det kan også godt være.

Find mere om