Klar til samtalen – i god tid (sygehusprojektet)

I dette projekt arbejdede Dansk Selskab for Patientsikkerhed sammen med 7 sygehuse om udvikling af politikker, rutiner og værktøjer i forhold til afklaring af borgernes ønsker til den sidste tid.

Formål

Projektets primære mål er at generere anbefalinger til, hvordan sygehusene kan arbejde med at tilbyde patienterne samtaler om den sidste tid, gennemføre dem, registrere ønskerne og siden efterleve dem.
Sekundære mål indenfor projektrammen:

  • At supplere disse anbefalinger med forslag til eventuelle ændringer i det juridiske regelsæt omkring sådanne samtaler og patienternes egenbestemmelse.
  • At komme med forslag til uddannelsesinitiativer, der kan styrke personalets evner til at gennemføre samtalerne, og som kan løfte kendskabet til basal og specialiseret palliation.

Baggrund

Den sidste tid i et menneskes liv er ikke altid fredfyldt og afklaret.

Vi har masser af dagligdags eksempler og en hel del data, der viser, at vi på landets sygehuse langt fra altid er gode til at få talt med patienterne, når de helbredende behandlingsmuligheder ebber ud, og der reelt kun er lindrende behandling og menneskelig omsorg tilbage.

Dette projekt skulle medvirke til, at sundhedspersonale rutinemæssigt tilbyder de ældste og de mest syge patienter samtaler om den sidste levetid og behandlingsmulighederne – så de selv kan være med til at træffe bevidste valg om behandlingsniveauet.

Når der skiftes for sent fra behandling med helbredende sigte til lindrende behandling, er der tale om overbehandling, og vigtig levetid spildes på urealistiske forhåbninger om livsforlængelse, på bivirkninger og på dårlig livskvalitet, mens en anden behandlingsstrategi ville give chance for bedre livskvalitet den sidste tid.

Med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med 9 sygehuse fremsøgte og understøttede Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) gode praktiske eksempler. Det resulterede i anbefalinger til god praksis, som skal spredes til alle landets sygehuse.

Bevilling: TrygFonden
Beløb: 1.719.900 kr.
Projektperiode: 2017-2019
Projektleder: PS!
Projektpartnere: Nordsjællands Hospital, Bornholms Hospital, Rigshospitalet, Holbæk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Odense Universitetshospital, Regionshospitalet Horsens, Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland og tværsektorielt projekt Mine samtaler – til lindring og livskvalitet.

Afrapportering og anbefalinger

Du finder her afslutningsrapporten fra Klar til samtalen, som samler erfaringer fra to projekter – Klar til samtalen – I god tid på sygehuse og Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen i kommuner. Rapporten fortæller om arbejdet med projekterne, men først og fremmest indeholder den de anbefalinger, som projektdeltagernes erfaringer har ført til. Der er i rapporten en lang række henvisninger til arbejdet i kommunerne og på sygehusene.

Nedenfor kan du hente den samlede rapport. Download frit fra det, og anvend det direkte eller tilpasset til jeres egne forhold.

Alle 5 regioner har deltaget i projektet

Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital har deltaget med projekt LKT Palliation, der er tilknyttet palliativt afsnit, der har sengeafdeling i Farsø. Desuden er Geriatrisk Afsnit på Regionshospi­tal Nordjylland i Hjørring besøgt.

Region Midtjylland

Regionshospital Horsens deltog med Medi­cinsk Afdeling, hvor man har projekter vedrørende samtalen om den sidste tid i både Hjerteafsnittet og Lungeafsnittet.

Region Syddanmark

Sygehus Lillebælt deltog med Medicinsk Afde­ling i Vejle, men også med sygehusets tværgående projekt vedrørende mortalitetsreview. Odense Universitetshospital deltog med Hæmatologisk Afdeling X i Odense.

Region Sjælland

Holbæk Sygehus deltog med en tværgående hospitalsindsats. Desuden deltog projektet ’Mine Samtaler – til lindring og livskvalitet’, som er et tværsektorielt innovationsprojekt udviklet i et samarbejde mellem regionen, fem kommuner, sygehuse og almen praksis.

Region Hovedstaden

Nordsjællands Hospital deltog med Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling i Hillerød. Rigshospitalet deltog med Team 2 i Onkologisk Klinik, der behandler hoved/halskræft, lunge- og lungehindekræft og neuroendokrine tumorer. Bornholms Hospital deltog med en tværgående hospitalsindsats. Desuden er Region Hovedstadens Akutberedskab besøgt for drøftelser angående genoplivningsforsøg i eget hjem.

Anbefalinger – Klar til samtalen

Nedenfor kan du se de 6 overordnede anbefalinger, som Klar til samtalen-projekterne er baggrund for.

1. Begynd der, hvor energien er

Energien til at starte projektet kan findes mange forskellige steder i organisationen. Sandsynligheden for succes er størst, hvis man starter der, hvor ildsjælene er.

2. Ledelsen skal bakke op

Det er kun ledelsen, der kan sikre, at hele organisationen bakker projektet op. Derfor skal ledelsen være involveret fra starten.

3. Der skal være mindst ét lokalt energicenter

Uanset hvordan projektet er startet, skal der findes et sted i ’på gulvet’, hvor projektet konkret kan føres ud i livet.

4. Skab fælles værdier, og udbred kulturen

Sæt fokus på den kultur og de værdier, der skal fremmes – og gør det tydeligt i organisationen.

5. Styrk den tværfaglige indsats

Én faggruppe kan være mere Klar til

samtalen end andre. Men alle faggrupper skal være aktive i kulturforandringen

– ellers bliver det ikke til noget.

6. Sørg for juridisk rammesætning

Der skal skabes klarhed omkring de juridiske rammer. Så alle er sikre på, at det de gør, er inden for lovens rammer.

Få en uddybning af de overordnede anbefalinger