Patientsikkert Sygehus

Det er muligt at skabe bedre resultater for patienterne og styrke arbejdsglæden blandt medarbejderne ved at arbejde på nye måder. Det viste projektet Patientsikkert Sygehus, som PS!, TrygFonden og Danske Regioner stod bag.

Formål

5 sygehuse arbejdede for at reducere dødeligheden med 15 % og utilsigtede skader med 30 % i projektet Patientsikkert Sygehus fra 2010-2013.

Målene skulle blandt andet nås gennem arbejdet med 12 pakker, som eksempelvis omhandlede reduktion af uventede hjertestop og forebyggelse af fejl i forbindelse med kirurgi.

Alle mål er nået på mindst 1 af de 5 sygehuse. Samtidig viste Patientsikkert Sygehus, at man kan skabe bedre resultater for patienterne og styrke arbejdsglæden blandt medarbejderne ved at arbejde på nye måder.

Patientsikkert Sygehus er andet og mere end pakkerne. Patientsikkert Sygehus er en tankegang og en række metoder, der tilsammen udgør en effektiv måde at implementere på.

Baggrund

Nye erkendelser, nye ledelsesformer, ny energi. Synlige forbedringer for patienterne og faglig stolthed hos de sundhedsprofessionelle. Arbejdet med en række forbedringsprojekter op til Patientsikkert Sygehus lagde spiren til helt nye måder at tænke på, at måle på og at arbejde på i det danske sundhedsvæsen.

Det er tænkemåder, handlemåder og metoder, som tilsammen har potentiale til at accelerere forbedringerne af sundhedsvæsenet og skabe et fundamentalt anderledes system, hvor resultaterne for patienterne er det centrale.

Baggrunden er, at mange patienter kommer ud for skader, fejltagelser eller mangler i behandlingen. Det sker til trods for, at det oftest er velkendt, hvad der skal til for at undgå skaderne. Den viden om pleje og behandling, som sundhedsvæsenet har, bliver ikke altid brugt systematisk og konsekvent.

Der er en kløft imellem sundhedsvæsenets viden og ydelser. Det er ikke udelukkende et dansk fænomen. Også internationalt refereres til knowing-doing gap’et, kvalitetskløften, i sundhedsvæsenet.

Forbedringsarbejdet går ud på at sikre, at den eksisterende viden tages i brug i fuldt omfang, sådan at alle patienter får gavn af den, og knowing-doing gap’et lukkes.

Bevilling: TrygFonden
Beløb: 57,8 mio. kr.
Projektperiode: 2010-2013
Projektleder: PS!
Projektpartnere: TrygFonden og Danske Regioner
Projektdeltagere: Nordsjællands Hospital, Næstved Sygehus, Kolding Sygehus, Hospitalsenheden Horsens og Sygehus Thy-Mors

Et kvalitetsprogram – Fra Patientsikkert Sygehus til forbedringsarbejde på sundhedsområdet

Formålet med denne publikation er at inspirere og støtte topledelse, kliniske ledere og kvalitetsafdelinger på sygehuse og i andre organisationer i at arbejde med forbedringsarbejde.

Publikationen formidler erfaringerne fra en Patientsikkert Sygehus og andre store forbedringsprojekter i sundhedsvæsenet.

Tilsammen har disse projekter givet et erfaringsgrundlag, der viser, at man kan skabe bedre resultater for patienterne og styrke arbejdsglæden blandt medarbejderne ved at arbejde på nye måder.

Fokusering af forbedringsarbejdet

Projektet Patientsikkert Sygehus anvendte velafprøvede metoder til for bedringsarbejde, og det kliniske indhold (i form af patientsikkerhedspakker) baserede sig på udenlandske erfaringer med, hvilke interventioner der havde vist sig effektive til at opnå kvalitetsforbedringer.

Denne publikation beskriver en række værktøjer, der kan hjælpe med at identificere kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og dermed fastlægge indsatsområder for forbedringsarbejdet. Desuden beskrives metoder, der kan hjælpe med at prioritere indsatsen.

Tanken er, at disse metoder sammen med en række andre erfaringer fra Patientsikkert Sygehus kan inspirere til det fortsatte forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.

Resultater

I hele projektperioden har Patientsikkert Sygehus haft tilknyttet et fakultet af internationale forbedringseksperter fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement, IHI, der har erfaring med at understøtte forbedringer i sundhedsvæsenet i en række lande, herunder USA, England, Skotland og Sverige.

De har undervist og vejledt sygehusledelserne og forbedringsteamene på de fem sygehuse i metoder til at skabe hurtige og varige forandringer. De har udfordret vanetænkning og inspireret til nye arbejdsgange. Patientsikkert Sygehus bygger derfor på erfaringer fra de fremmeste hospitaler i verden, hvad angår patientsikkerhed.

I systematisk arbejdende netværk, collaboratives, med halvårlige læringsseminarer, gensidige sygehusbesøg, telefonkonferencer osv., har team og ledelser fra den fem sygehuse delt erfaringer med arbejdet med forbedringsmetoderne.

Målet i Patientsikkert Sygehus var fra starten, at hvert sygehus skulle reducere den samlede sygehusdødelighed med 15 % (målt med hospitalsstandardiseret mortalitetsratio, HSMR) og utilsigtede skader med 30 % (målt med Global Trigger Tool). Målene skulle nås bl.a. ved at reducere antallet af uventede hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner, reducere forekomsten af tryksår og forebygge fejl i forbindelse med kirurgi og medicinering.

En række af de ambitiøse mål blev nået, inden den officielle afslutning af projektet i december 2013.

Alle mål er nået på mindst ét af de fem sygehuse. Sideløbende med projektet blev det dog klart, at der var udfordringer i at anvende såvel HSMR som Global Trigger Tool.

Et demonstrationsprojekt

Patientsikkert Sygehus var et demonstrationsprojekt, hvor formålet var at vise, hvor langt det var muligt at nå ved arbejdet med en række forbedringsmetoder. I løbet af de 4 år, projektet strakte sig over, blev der samtidig opbygget kompetencer og kapacitet på sygehusene til det fortsatte forbedringsarbejde.

Projektet havde fra starten 12 kliniske pakker, hver bestående af en række evidensbaserede elementer. Pakkerne var udvalgt på baggrund af internationale erfaringer og blev tilpasset danske forhold. Pakkerne udgjorde således det kliniske indhold i projektet. De beskriver, “hvad” best practise er.

Men Patientsikkert Sygehus er andet og mere end pakkerne. Patientsikkert Sygehus er en tankegang og en række metoder, der tilsammen udgør en effektiv måde at implementere på. Pakkebegrebet er blot et af de værktøjer, der indgår i det nye tankesæt.  

Kernen i Patientsikkert Sygehus er at tilføre sygehusene kompetencer i, “hvordan” man kan tilpasse arbejdsgange og rutiner, sådan at alle patienter har sikkerhed for at modtage pleje og behandling efter best practice.

Forbedringsmetoderne

Patientsikkert Sygehus’ forbedringsmetoder handlede om:

  • Hyppige små afprøvninger af forbedringsideer, der efterhånden skaleres op
  • Brug af lokale, tidstro data til at monitorere og guide forbedringsprocessen og motivere de sundhedsprofessionelle
  • Åbenhed omkring kvalitets- og patientsikkerhedsproblemer og -data
  • Nye ledelsesformer:
    • opmærksomhed og ambitioner fra topledelsens side omkring kvalitet og patientsikkerhed
    • konkrete og ambitiøse mål
    • klinik-nær ledelse med tæt kontakt mellem ledelsen og organisationens forbedringsteam.

Metoderne er beskrevet i erfaringskataloget fra projektet.

Proaktiv kommunikation

Fra begyndelsen har Patientsikkert Sygehus haft en proaktiv kommunikationsstrategi i forhold til både eksterne og interne medier.

Erfaringer fra kommunikationsindsatsen er beskrevet i erfaringskataloget fra projektet. Erfaringerne er desuden præsenteret ved National Forum i Orlando 2015.

Se poster/storyboard om kommunikation (pdf)

Læs om at bruge strategisk kommunikation som driver i forbedringsarbejdet

Pakker i Patientsikkert Sygehus

Patientsikkert Sygehus havde fra starten 12 kliniske pakker, hver bestående af en række evidensbaserede elementer. Læge- og sygeplejefaglige eksperter har deltaget i udvikling og opdateringen af pakkerne.

Følgende 5 pakker blev opdateret og revideret i 2015 (obs. Der er ikke planer om yderligere opdateringer):

Patientsikkert Sygehus bliver model for fremtidens læringsnetværk

Projektet nåede at afholde 7 læringsseminarer i projektperioden fra 2010 til 2013. Siden projektets afslutning har sygehusene selv på eget initiativ opretholdt netværket.

I 2015 holdt de læringsseminar for andet år i træk med 250 deltagere.