Sikker Medicinering

Sikker Medicinering er et projekt, hvor PS! med støtte fra Helsefonden vil forbedre medicinsikkerheden for borgere på botilbud og midlertidige pladser. Det skal ske ved at styrke kompetencerne vedrørende medicinhåndtering, sikre robuste arbejdsgange og forbedre de fysiske rammer.

Formål

Formålet er at nedbringe antallet af medicineringsfejl på botilbud og midlertidige pladser og dermed øge medicinsikkerheden for borgerne på de deltagende enheder varigt. Dette vil desuden kunne føre til en væsentlig forøgelse af borgernes værdighed og medarbejdernes sikkerhed og tryghed.

Sikker Medicinering skal forbedre medicinsikkerheden på botilbud og midlertidige pladser ved at:

  • forbedre de fysiske forhold omkring medicineringsprocessen
  • kompetenceudvikle personalet i forhold til medicin og medicineringsprocessen
  • understøtte implementeringen af sikre arbejdsprocesser og arbejdsgange i forhold til medicinering ved hjælp af uddannelse i Forbedringsmodellen.

Baggrund

Borgere på botilbud og midlertidige pladser er en særlig sårbar gruppe, der ofte er storforbrugere af lægemidler, og hvor korrekt medicinering er af vital betydning, mens fejl i medicineringen omvendt kan have store negative konsekvenser for det enkelte menneske, for medarbejderne og også lægge øget pres på sundhedsvæsenet i relation til medicinrelaterede indlæggelser.

Generelt set sker der i dag et stort antal utilsigtede hændelser i forbindelse med håndteringen af medicin. Der er behov for en systematisk indsats for at forbedre medicinsikkerheden på de midlertidige pladser og på botilbud.

Sundhedsvæsnet har ændret sig markant de senere år, hvilket bl.a. viser sig ved, at der er sket en opgaveglidning fra hospitaler til midlertidige pladser, idet borgere udskrives hurtigere og ofte har flere kroniske og multiple sygdomme. De nye typer af opgaver, som bl.a. de midlertidige pladser forventes at varetage, stiller store krav til indretning og kompetencer.

Bevilling: Helsefonden
Beløb: 5 mio. kr.
Projektperiode: August 2023 – primo 2026
Projektleder: PS!
Projektdeltagere: Allerød, Assens, Hvidovre, Horsens, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Slagelse Kommuner samt Region Sjælland.