Evaluering af Patientsikkert Sygehus

Fra 2011 til 2013 har COWI gennemført en løbende evaluering af Patientsikkert Sygehus, og en rapport udkom i april 2014.

Udgivelsesår:
2014

Udgivet af:
TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Evaluering af Patientsikkert Sygehus

Resumé (uddrag)

Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Projektet er gennemført af Dansk Selskab for Patientsikkerhed med ekspertbistand fra det amerikanske Institute for Healthcare Improvement (IHI).

Projektet er gennemført på sygehusene i Hillerød, Næstved, Kolding, Horsens og Thy-Mors over en samlet treårig projektperiode, fra 2010 til 2013. I projektet implementeres 11 kliniske pakker på sygehusene. De 11 pakker er udvalgt og implementeret, fordi behandlingsresultaterne af pakkernes elementer er veldokumenterede i den internationale litteratur.

Projektet er formuleret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) på baggrund af en række erfaringer fra blandt andet Operation Life i Danmark og fra Scottish Patient Safety Programme. På baggrund af erfaringerne herfra ansøgte selskabet TrygFonden om midler til at adressere to udfordringer i en dansk sammenhæng: For det første viser erfaringer fra patientsikkerhedsprojekter og opgørelser fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, at det i mange tilfælde kun er 50-75 % af alle patienter, som får alle elementer af en anbefalet behandling. For det andet viser erfaringer med forandringsprocesser på sygehuse, at når en ny praksis skal implementeres, tager det ofte meget lang tid fra en klinisk intervention er besluttet, til der er udarbejdet retningslinjer og retningslinjerne rent faktisk er implementeret og bliver fulgt i klinikken.

Derfor er der i sundhedsvæsenet behov for metoder, der kan understøtte, at den rette behandling gives til rette patient på det rette tidspunkt – og for en metode, der kan sikre hurtigere implementering af vedtagen klinisk praksis. Indholdet i Patientsikkert Sygehus er afstemt med Den Danske Kvalitetsmodel, så der er synergi med det øvrige kvalitetsarbejde på sygehusene. Det var ikke formålet med projektet og pakkernes indhold at indføre nye pleje- eller behandlingsprincipper eller at ændre eksisterende retningslinjer. Pakkerne indeholder retningslinjer for pleje og behandling, som man på forhånd er enige om, er den rette.

Evalueringen har vurderet projektets implementering, resultater og effekt, samt projektets samlede organisations- og forbedringsmodel.

Find mere om