Inspirationskatalog fra I sikre hænder

Metoder til at forbedre sikkerheden for borgere i ældreplejen baseret på forbedringsprogrammet I sikre hænder 2013-2023.

Udgivelsesår:
2023

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Inspirationskatalog fra I sikre hænder 2013-2023

Indledning: I sikre hænder har skabt en mere sikker ældrepleje i 33 af landets kommuner

Formålet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Mange skader og utilsigtede hændelser i ældreplejen kan forebygges, og mange sygehusindlæggelser undgås. En målrettet indsats kan være med til at fremme borgerens sikkerhed og livskvalitet.

I sikre hænder bygger på såvel internationale som danske erfaringer med forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet, og metoden har også i dette program vist sig at være særdeles velegnet til at skabe den systematik og tilgang, der skaber de ønskede resultater af forbedringsarbejdet.

Siden 2013 har en tredjedel af landets kommuner deltaget i I sikre hænder og derigennem skabt forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald, uplanlagte vægttab, forebyggelige indlæggelser og infektioner markant.

I sikre hænder har skabt et system, der har fokus på læring, udvikling, psykologisk tryghed, forbedring og samarbejde, der er med til at sikre, at borgerne får den rette pleje og behandling til den rette tid. Der er opbygget en læringskultur, som giver en øget læring af fejl og utilsigtede hændelser.

Med dette inspirationskatalog ønsker vi at præsentere metoderne fra I sikre hænder som inspiration til andre, der ønsker at skabe større sikkerhed for borgere og patienter. Det er især henvendt til kvalitetskonsulenter, risikomanagere og andre, som arbejder med patientsikkerhed og ønsker inspiration til, hvordan arbejdet kan gribes an, og hvad der skal til. Ledere og andre kan med fordel læse med.

Frem mod 2030 vil langt flere borgere have behov for en behandling af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Presset på sundhedsvæsenet skal bl.a. imødegås ved forebyggelse og tidlig opsporing, og sygdomme skal kunne forebygges eller håndteres i nærmiljøet eller i hjemmet. Det bliver i de kommende år derfor endnu vigtigere, at kommunerne har en systematisk, datadrevet metode til at håndtere forebyggelsen og behandlingen af borgerne.

I kataloget vil vi præsentere cases fra kommunerne om, hvordan resultaterne er opnået, og vi giver en guide til jer, der har lyst til at begive jer ud i forbedringsarbejdet for at skabe en mere sikker pleje for jeres borgere.

Udover selve metoderne består I sikre hænder af seks kliniske indsatsområder (tryksår, medicin, fald, infektioner, ernæring og tidlig opsporing), som dækker over nogle af de hyppigst forekommende patientsikkerhedsproblemer på ældreområdet.

For de seks kliniske indsatser er der udviklet pakker, som indeholder de elementer, som ifølge sundhedsfaglige eksperter er de vigtigste inden for det pågældende område. Formålet med indsatserne er, at borgerne i ældreplejen får den rette pleje og behandling – hver gang.

Vi håber, at pakkerne – sammen med kataloget her – kan bidrage til, at alle borgere i landet modtager kommunale sundheds- og omsorgsydelser af samme høje kvalitet, og at kommunerne opbygger en varig platform for forbedringsarbejde.

Pakkerne for indsatsområderne kan hentes på projektsiden for I sikre hænder

God arbejdslyst!