Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen

I dette projekt arbejdede PS! sammen med Stevns, Aalborg og Gladsaxe Kommuner, der hver havde udpeget et plejecenter til projektet, om udvikling af politikker, rutiner og værktøjer i forhold til afklaring af borgernes ønsker til den sidste tid.

Formål

På plejecentre og i hjemmeplejen skal man blive bedre til at tage samtaler med de ældre om deres ønsker til den sidste levetid. Dette mål har Fremfærd Sundhed og Ældre besluttet at bruge midler på.

Målet er samtidig at få en bedre afklaring af de ældres ønsker til behandling. Her er genoplivningsforsøg ved hjertestop et vigtigt omdrejningspunkt, og mange ældre mener, de er sikret mod den slags behandling, når man f.eks. er på plejehjem.

Alle ældre i kommunernes ældrepleje bør tilbydes samtaler om den sidste tid således, at de får mulighed for at fortælle om deres ønsker.

Baggrund

De fleste døende borgere har ønsker til, hvor og hvordan den sidste tid skal leves, hvilke behandlinger (og undersøgelser) man udsættes for, under hvilke omstændigheder de vil møde døden.

Hvis ikke man grundigt undersøger borgerens ønsker, risikerer man både at skyde over, under og ved siden af det, der må være det rigtige – nemlig at lade borgeren bestemme så meget som muligt selv.

Projektet skal dermed både sikre respekt og værdighed og samtidig eliminere de fejl som sker, når mennesker modtager behandling, der står i modsætning til deres ønsker.

Klar til samtalen skal sikre respekt for det enkelte menneskes ønsker til den sidste levetid ved:

  • At medvirke til at understøtte en kultur på ældreområdet, hvor der tilbydes samtaler om livets afslutning.
  • At udvikle og arbejde med, hvordan man systematisk kan tilbyde samtaler med borgeren og helst også borgerens pårørende om borgerens sidste tid.
  • At projektkommunerne og plejepersonalet etablerer entydige rutiner for at tilbyde sådanne samtaler og simple systemer til registrering og opbevaring af ønskerne – og naturligvis for at ønskerne også efterleves.
  • At udvikle en systematisk proces for samtaler om den sidste tid, der kan udbredes til alle kommuner.

Undervejs mødtes de tre plejecentre på tværs af landet og udvekslede erfaringer og metoder, og projektet blev afsluttet med en række anbefalinger til alle landets kommuner om, hvordan man kan udvikle gode rutiner på dette vigtige område.

Se hele projektbeskrivelsen her

Bevilling: Fremfærd Ældre
Beløb: 1.000.000 kr.
Projektperiode: 2017-2019
Projektleder: Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Projektpartnere: Aalborg, Gladsaxe og Stevns Kommuner

Afrapportering og anbefalinger

Du finder her afslutningsrapporten fra Klar til samtalen, som samler erfaringer fra to projekter – Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen i kommuner og Klar til samtalen – I god tid på sygehuse. Rapporten fortæller om arbejdet med projekterne, men først og fremmest indeholder den de anbefalinger, som projektdeltagernes erfaringer har ført til. Der er i rapporten en lang række henvisninger til arbejdet i kommunerne og på sygehusene.

Nedenfor kan du hente den samlede rapport. Download frit fra det, og anvend det direkte eller tilpasset til jeres egne forhold.

3 kommuner har deltaget i projektet med hver ét plejecenter:

Stevns Kommune

Stevns Kommune er en af landets mindre kommuner med 22.000 indbyggere og 4 plejecentre. Kommunen deltog i projektet med Plejecenter Egehaven i Strøby Egede. Egehaven har 40 pladser, hvoraf lidt under halvdelen har en demensdiagnose.

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune er landets tredjestørste med 215.000 indbyggere og 38 plejehjem. Kommunen deltog i projektet med Solsidecentret i Nibe. Solsidecentret har 83 beboere, hvoraf næsten halvdelen har en demensdiagnose.

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har 70.000 indbyggere og fire kommunale plejecentre. Kommunen deltog i projektet med Seniorcenter Bakkegården i Bagsværd. Bakkegården er et specialiseret demenscenter og har 107 beboere. 

Anbefalinger – Klar til samtalen

Nedenfor kan du se de 6 overordnede anbefalinger, som Klar til samtalen-projekterne er baggrund for.

1. Begynd der, hvor energien er

Energien til at starte projektet kan findes mange forskellige steder i organisationen. Sandsynligheden for succes er størst, hvis man starter der, hvor ildsjælene er.

2. Ledelsen skal bakke op

Det er kun ledelsen, der kan sikre, at hele organisationen bakker projektet op. Derfor skal ledelsen være involveret fra starten.

3. Der skal være mindst ét lokalt energicenter

Uanset hvordan projektet er startet, skal der findes et sted i ’på gulvet’, hvor projektet konkret kan føres ud i livet.

4. Skab fælles værdier, og udbred kulturen

Sæt fokus på den kultur og de værdier, der skal fremmes – og gør det tydeligt i organisationen.

5. Styrk den tværfaglige indsats

Én faggruppe kan være mere Klar til

samtalen end andre. Men alle faggrupper skal være aktive i kulturforandringen

– ellers bliver det ikke til noget.

6. Sørg for juridisk rammesætning

Der skal skabes klarhed omkring de juridiske rammer. Så alle er sikre på, at det de gør, er inden for lovens rammer.

Få en uddybning af de overordnede anbefalinger