Medicin uden skade

Pilleæske
Det nationale program Medicin uden skade har haft et mål om at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark. Indsatsen udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm.

Formål

World Health Organization (WHO) lancerede i 2017 sin 3. verdensomspændende patientsikkerhedsudfordring – Medication Without Harm – med det overordnede globale mål at reducere antallet af alvorlige, forebyggelige, medicinrelaterede skader med 50 % frem mod 2023.

Reduktionen skulle ske ved hjælp af indsatser, som rettede sig mod 3 aktionsområder, som WHO udvalgte: Polyfarmaci, overgange og højrisikosituationer.

Styrelsen for Patientsikkerhed og PS! har med udgangspunkt i WHO’s Medication without Harm skabt det nationale program Medicin uden skade, der skulle medvirke til, at Danmark bidrog til den samlede globale målopfyldelse. En lang række af sundhedsvæsenets organisationer og myndigheder har arbejdet med og støttet programmet.

Et central del af arbejdet i Medicin uden skade har været at stille eksisterende viden om projekter, der arbejder med medicineringsfejl til rådighed. Disse projekter er tilgængelige på projektets hjemmeside.

Se mere på medicinudenskade.dk

Baggrund

Der er et stort potentiale i at se på omfanget af medicinfejl i Danmark, da det både har store omkostninger for hver enkelt patient og samtidig betydelige økonomiske konsekvenser for samfundet. Samtidig viser studier, at mange medicinfejl kan forebygges.

Trods mange års indsats er medicineringshændelser stadig blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, både på sygehuse og i kommuner. I 2021 udgjorde medicineringshændelser 26,2 % (12.161) af samtlige utilsigtede hændelser rapporteret fra sygehusene og 67,7 % (178.497) af samtlige hændelser rapporteret fra kommunerne.

Det fremgår af årsberetningen fra Patientsikkerhedsdatabasen fra 2021 (pdf)

I alt 52,6 % af alle utilsigtede hændelser rapporteret af sundhedspersoner omhandlede medicinering. Tilsvarende handlede 29,7 % af utilsigtede hændelser rapporteret af patienter og pårørende om medicinering. Langt størsteparten af hændelserne medførte ingen eller kun mild patientskade, men antallet af alvorlige skader er dog stadig betydeligt. En indsats for at reducere utilsigtede hændelser og skader som følge af medicinering har derfor stort potentiale.

Bevilling: Indsatsen er egenfinansieret
Beløb: 0,9 mio. kr.
Projektperiode: 2018-2022
Projektleder: PS! og Styrelsen for Patientsikkerhed
Projektpartnere: Beslutninger træffes af programkomitéen, der har deltagelse af repræsentanter fra hovedaktørerne i sundhedsvæsenet.

Kortlægning af projekter med medicingennemgang

En medicingennemgang kan være nyttig for patienter og borgere, der bliver behandlet med flere lægemidler ad gangen, og kan bl.a. være med til at nedbringe risikoen for alvorlige, forebyggelige, medicinrelaterede skader.

PS! og Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet en kortlægning af projekter og tiltag, der benytter medicingennemgang. Formålet er at dele allerede afprøvede processer til andre, der vil arbejde med medicingennemgang.

Udarbejdelse af indikatorer

For at kunne følge effekten af indsatser er der i regi af Medicin uden skade udarbejdet indikatorer for følgende områder:

  • Blødning relateret til blodfortyndende medicin
  • Fald blandt ældre som følge af behandling med sederende lægemidler.
  • Lægemiddelrelateret obstipation

Formålet med indikatorerne er, at de kan anvendes som indikation på, om iværksatte indsatser i regi af Medicin uden skade fører til det overordnede formål om en reduktion i medicinrelaterede skader.

De 3 indikatorer har været i national og international høring, og der arbejdes nu på, at de 3 indikatorer kan valideres.

Læs mere om de tre indikatorbeskrivelser her:

Programbeskrivelse for Medicin uden skade

Programmet har primært arbejdet med at dele eksisterende viden, der levede lokalt. Desuden medvirkede programmet som katalysator for lokale og regionale patientsikkerhedsprojekter på medicinområdet og arbejdede aktivt for at dagsordensætte behovet for at reducere medicinskader.

Programmet arbejdede også for at fungere som integrator, der samlede og dannede netværk, så aktører kunne mødes på tværs af sundhedsvæsnet og drøfte, dele og finde fælles løsninger.

Se programbeskrivelse her (pdf)