Sikkert Patientflow

Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. 12 akutsygehuse har arbejdet med at skabe mere sikre og sammenhængende forløb for patienterne.

Formål

Sikkert Patientflow er et forbedringsprojekt, der har som mål, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt, og at der på sygehusene er sikre og sammenhængende indlæggelsesforløb uden unødig ventetid.

I projektet har 12 akutsygehuse arbejdet med at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset. Det har betydet, at sygehusene har skabt mere sikre og sammenhængende forløb for patienterne.

Den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt. Sikre og sammenhængende indlæggelsesforløb uden unødig ventetid. #sikkertflow

Baggrund

Overbelægning på sygehuse skader sikkerheden for patienterne og arbejdsmiljøet for personalet.

Unødig ventetid på at blive indlagt, overflyttet eller udskrevet fra sygehuset er utilfredsstillende for patienterne og udgør en risiko for patientsikkerheden. Undersøgelser viser, at patienter, der oplever unødig ventetid på at blive indlagt fra akutmodtagelser, oplever ringere smertedækning og har højere dødelighed.

Unødig ventetid forlænger patienternes ophold på sygehuset, hvilket igen kan medføre kapacitetsproblemer i form af overbelægning, patienter der må overnatte på gangene samt patienter i lånesenge. Unødig ventetid gør behandlingen dyrere end nødvendigt. Endelig giver ventende patienter personalet et større arbejdspres.

Bevilling: Donation fra TrygFonden samt bidrag fra regionerne

Beløb: Hhv. 2,7 mio. kr. og 5,5 mio. kr.

Projektperiode: Januar 2014 – december 2015

Projektleder: PS!

Projektpartnere: TrygFonden og Danske Regioner

Projektdeltagere: Nordsjællands Hospital, Amager-Hvidovre Hospital, Roskilde-Køge Sygehus, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus, Holbæk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Hospitalsenheden Horsens, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenhed Vest, Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel.

Erfaringer fra forbedringsprojektet Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow har vist, at problemer med overbelægning, patienter på gangene og patienter i lånesenge kan løses ved at styrke sundhedspersonalets muligheder for at koordinere patientforløb på tværs af akutsygehuset vha. tavlemøder og kapacitetskonferencer.

Denne rapport beskriver metoderne samt erfaringerne fra projektet. Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres sammenhængende patientforløb på akutsygehusene.

Resultater

Evaluering af forbedringsprojekter søger at sandsynliggøre, at der er opnået resultater, og at det er projektet, der har medvirket til, at resultaterne er opnået. Hertil benytter man en evaluering af både kvalitativ og kvantitativ karakter samt evaluering af både deltagernes reaktioner på deltagelse, deres læring fra interventionen, ændring i adfærd samt de kliniske resultater.

Overordnet tilfredshed med læringsseminarer (reactions)
Erfaringsudveksling på tværs har været en helt central strategi til at opnå tempo i forbedringsarbejdet i Sikkert Patientflow. Ud over webkonferencer, delt feedback på månedsrapporter og telefonmøder for de lokale projektledere samt nyheder på hjemmesiden, har læringsseminarerne været helt centrale fora til at udveksle idéer på tværs. Derfor har der været foretaget en systematisk evaluering af læringsseminarerne.

Den overordnede tilfredshed med læringsseminarerne i Sikkert Patientflow var på omkring 80 %.
Ny viden (knowledge)
Der er ikke foregået en systematisk direkte evaluering af, om deltagerne i projektet har opnået ny viden (fx vha. multiple choice-tests). Evalueringerne fra læringsseminarerne viser, at deltagerne vurderede, at de bidrog med ny viden:

På LS1 var formålet med læringsseminaret at opbygge vilje i projektteamet til forbedring, give ideer til at arbejde med forbedringer af flow, samt at give teamet redskaber til at kunne påbegynde planlægningen af Sikkert Patientflow på eget sygehus. I alt mente 80 %, at læringsseminaret havde bidraget til at opbygge vilje; 87 % mente, at læringsseminaret havde bidraget med nye ideer; og 82 % mente, at læringsseminaret havde givet dem redskaber til at påbegynde projektet.

På LS2 mente 82 %, at læringsseminaret bidrog til erfaringsudveksling på tværs af projektenheder. 70 % af deltagerne mente, at læringsseminaret havde givet dem indsigt i at bruge data i forbedringsarbejdet. 59 % mente, at læringsseminaret havde givet ideer til at samarbejde med patienter og pårørende. 59 % af deltagerne mente, at læringsseminaret havde trænet dem i at arbejde med Forbedringsmodellen, andelen var dog 74 %, hvis deltagerne havde deltaget i parallelsessionen om forbedringsmetode.

I forhold til at arbejde med flaskehalse mente 71 %, at læringsseminaret havde givet redskaber til at analysere flaskehalse, mens kun 56 % mente, at de havde fået redskaber til at fjerne flaskehalse.

Der foregik ikke overordnet evaluering af læring på LS3, idet evalueringen fokuserede på at evaluere deltagernes oplevelse af de forskellige workshops.

På LS4 mente 78 % af deltagerne, at læringsseminaret bidrog til erfaringsudveksling på tværs; 76 % af deltagerne mente, at de på læringsseminaret fik nye ideer til forbedringer; og 74 % mente, at læringsseminaret gav dem nye redskaber til at arbejde med flow.

Indirekte kan man desuden konstatere, at sygehusene i stigende grad er blevet i stand til at rapportere data om deres patientflow på Extranettet. Dette er også et udtryk for, at der er opnået ny viden om flow.
En ny måde at arbejde på (behavior)
S + P = R er en ofte citeret ligning der tilskrives Donabedian, og som omsat til ord siger, at bedre resultater ikke kan opnås, hvis ikke de eksisterende strukturer og processer ændres. I Sikkert Patientflow er der sket en ændring af ’den måde vi arbejder på’ på akutsygehusene:

I alt 11 ud af 12 sygehuse har efter afprøvning valgt at implementere kapacitetskonferencer. 9 ud af de 11 sygehuse har på nuværende tidspunkt alle afsnit med i kapacitetskonferencen. Yderligere 2 sygehuse forventer at få alle afsnit med i hhv. 2015 og 2016.
Kliniske resultater (results)
Det er endnu for tidligt at sige, at der sikkert er opnået systematiske kliniske forbedringer på alle de deltagende sygehuse. For det første blev forandringerne etableret, før der fandtes en egentlig baseline (jf. afsnittet om data). Det betød, at forandringernes potentiale ikke sikkert kan opfanges i data.

For det andet kom de fleste sygehuse først i gang med systematisk dataindsamling i efteråret 2014. Derfor er der på nuværende tidspunkt kun data for et år. Et fald i ’Andel afsnit med overbelægning’ kan derfor både være udtryk for sæsonvariation (færre og mindre syge patienter henover sommeren) og en reel forbedring. Det vil tiden vise.

Desuden er akutsygehusene komplekse organisationer. Sammenlægninger og konvertering af patientforløb til ambulante forløb kan påvirke data, og der findes ikke egnede kontrolpopulationer til et givent akutsygehus. Data kan derfor ikke stå alene, men skal sammenholdes med feedback fra personalet om, hvordan de oplever arbejdstilrettelæggelsen
og patientforløbene

En række sygehuse har dog data, der viser, at de i løbet af projektperioden har forbedret deres organisation. Se mere om dette i erfaringsopsamlingen.

Sikre og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid

2 centrale værktøjer i projektet Sikkert Patientflow er korte, daglige tavlemøder på afsnitsniveau og kapacitetskonferencer på sygehusniveau. På tavlemøderne danner personalet sig et overblik over, hvilke patienter der er klar til udskrivelse, og hvilken information de skal have i forbindelse med udskrivelsen. På kapacitetskonferencen skaber personalet og ledelsen sig et overblik over sygehusets samlede kapacitet og imødegår eventuelle problemer med overbelægning i nogle afsnit.