Færre ældre skal leve med depression. Det har været ambitionen for projektet Sikkert Seniorliv.

Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommuner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har samarbejdet om at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet ved at finde nye veje til at opspore og forebygge aldersdepression.

Det er velkendt, at depression har en lang række følgevirkninger og indgår i et komplekst samspil med eksempelvis ensomhed og dårligt fysisk helbred – og at depression har en markant social slagside.

Civilsamfundsorganisationer, borgere, kommunale tilbud og private aktører har samarbejdet i Sikkert Seniorlov om at adressere denne problemstilling ved at forbedre eksisterende tilbud, udvikle og afprøve nye tilbud og opbygge og afprøve nye samarbejdsformer på tværs.

Projektet er støttet af TrygFonden og varede i to år fra 2017 til efteråret 2019.

Depression i alderdommen

Aldersdepression (let, moderat eller svær) antages at ramme omkring 10 % af alle ældre over 65. Det beskrives som et af alderdommens betydeligste sundhedsproblemer og er et omfattende folkesundhedsproblem.

Ifølge litteraturen og eksperter underdiagnostiseres og fejlbehandles depression i alderdommen i stor stil. Anslået opdages over halvdelen af de mennesker, der møder en depression i alderdommen ikke. Og blandt de, der opdages, modtager kun omkring 10-20 % relevant behandling.

Det står i skarp kontrast til den viden, vi har om, hvordan vi kan forebygge, opspore og behandle aldersdepression. Dertil kommer, at både danske og internationale opgørelser udnævner depression som en af de dyreste lidelser på samfundsniveau.

Erfaringskatalog fra Sikkert Seniorliv

Vi har samlet metoder og erfaringer fra projektet og deler dem i dette erfaringskatalog. Her kan du bl.a. læse eksempler på tiltag fra de tre kommuner, krydret med personlige fortællinger og udsagn.

Erfaringskataloget blev lanceret den 30. oktober 2019 i forbindelse med Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

Materialer fra kommunerne

Projektdeltagerne fra de tre foregangskommuner har i løbet af projektet gjort sig en del erfaringer, som kan være til inspiration for andre kommuner og organisationer. Dem har de samlet i en række opskrifter.

Udover opskrifter kan du også se:

  • Hvordan det lokale arbejde har spredt sig som ringe i vandet
  • Driverdiagrammer med kommunernes tiltag
  • Fortællinger og anekdoter om projektets betydning for medborgerne.

Du finder også lokale medieomtaler og kontaktoplysninger på kommunerne.

Video: Aktører i Sikkert Seniorliv

I Sikkert Seniorliv har kommunalt ansatte og frivillige fra civilsamfundet samarbejdet om at forebygge, bekæmpe og aftabuisere aldersdepression. Hør forskellige perspektiver fra en frivillig, en forebyggende sygeplejerske, en kommunal leder og en chefkonsulent.

Se videoer med 4 forskellige aktører

Den logiske model

I projektet har deltagerne arbejdet med Den logiske model, der er med til at anskueliggøre sammenhængen mellem ressourcer, aktiviteter, output og effekt.

Det har været en præmis for projektet, at Sikkert Seniorliv ikke har adgang til data, der belyser effekten på de langsigtede mål. Det antages imidlertid, at når vi ser forbedringer på kort og mellemlang sigt, vil det betyde en forbedring på de langsigtede mål.

De delmål, kommunerne har nået i løbet af projektet, antages derfor at pege videre mod forbedring på de langsigtede mål.

Hent Den logiske model som pdf

Sikkert Seniorliv tager afsæt i Triple Aim

Triple Aim hviler på en forståelse af, at der kan skabes nye veje til bedre sundhed og livskvalitet for udvalgte befolkningsgrup­per ved at forfølge tre ligeværdige dimensioner samtidigt:

  • Højnet patientoplevet (livs)kvalitet
  • Højnet sundhedstilstand for populationen
  • Bæredygtig økonomi set ift omkostninger pr. person i popula­tionen.

Triple Aim er en visionær ramme eller strategi til at optimere social- og sund­hedsydelser og til at tilrettelægge fremtidens indsatser og tiltag, så de matcher både befolkningens og samfundets behov. Triple Aim karakterises ved en helhedsorienteret tilgang, at løsninger og interventioner skabes på tværs af alle aktører i borgernes liv, og at der ikke findes én løsning, der alene kan håndtere et komplekst problem som eksempelvis aldersdepression.

Tilgangen, som er udviklet af den amerikanske organisation Institute for Healthcare Improvement (IHI), har i andre lande vist sig at kunne rumme komplekse sociale- og sundhedsmæssige udfordringer. I Scotland, USA og England har man gode eksempler på hvordan man ved at orientere sig mod Triple Aim har fundet bæredygtige veje til at løse komplekse sundheds- og samfundsmæssig udfordringer.

Læs mere om Triple Aim:

Rapport: Hvad er Triple Aim

Rapport: Triple Aim – For hvem?

The IHI Triple Aim på ihi.org

Publikationer

Safe Senior Life: 8-page summary

The aim of Safe Senior Life has been to improve elderly people’s mental health and quality of life by finding new ways to detect and prevent depressio...

Det gode seniorliv

Center for Sund Aldring har talt med ældre borgere i Faaborg-Midtfyn, Thisted og Horsens kommune for at undersøge det gode seniorliv og livskvalitet i...

Forberedelseskatalog Sikkert Seniorliv

Rapport med baggrund og viden om samt beskrivelse af projektet Sikkert Seniorliv. PS! og Trygfonden, 2017.

Litteraturliste for Sikkert Seniorliv

Litteratur, der danner baggrund for udformning af projektet, Den logiske model samt faktaafsnit i erfaringskataloget.

Omtale

Sikkert Seniorliv er blevet omtalt i både ind- og udland, ligesom vi selv har bragt flere artikler. Her er et udvalg af medieomtaler:

Frivillige deler erfaringer fra Sikkert Seniorliv, PS! den 9. marts 2020

Den søde juletid?, blog i Kommunal Sundhed den 5. december 2019 (kræver login)

Selvmord blandt ældre, Public Service på P1 den 14. november (ca. 11:45 inde i udsendelsen)

Ældre udsatte for depressioner: Fællesspisning og nye venner skal bekæmpe ensomhed, DR den 14. november 2019

Frivillige og professionelle har sammen skabt Sikkert Seniorliv, Ergoterapeutforeningen den 5. november 2019

Frivillige og professionelle forebygger depression hos ældre, Dansk Sygeplejeråd den 30. oktober 2019

Sammen er vi bedre, klumme til EN AF OS, 30. oktober 2019

Komplekse samfundsproblemer skal løses i fællesskab, PS! den 30. oktober 2019

Frivilliges indsats betyder færre besøg hos lægen, Danske Kommuner den 24. oktober 2019 (kræver login)

The Neighborly Way to Co-Create Better Mental Health for Seniors, Institute for Healthcare Improvement (IHI) den 8. oktober 2019

Hvad er et godt ældreliv – oplæg til debat, KL, marts 2019 (side 26)

Det allernærmeste sundhedsvæsen, blog i Kommunal Sundhed, marts 2019

Kommuner og frivillige skaber sammen Sikkert Seniorliv, PS! den 18. februar 2019

Sikkert Seniorliv skal forebygge depression, PS! den 20. september 2017

Emmys ’kontakt-bænk’ holder depressionen på afstand, PS! den 28. august 2017

Lokale medieomtaler under materialer fra kommunerne

Bodil Elgaard Andersen

Chefkonsulent / Senior Advisor

I sikre hænder, forbedringsarbejde, undervisning, forbedringsagentuddannelsen, coaching, projektledelse

T

(+45) 50902928

Læs mere her