Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2013-2018

Besøgstidsundersøgelserne er gennemført af Hej Sundhedsvæsen, et samarbejde mellem PS! og TrygFonden. Fra den første undersøgelse i 2013 til den sidste i 2018 har vi set en udvikling, hvor vi nu næsten har fri besøgstid i Danmark.

Udgivelsesår:
2018

Udgivet af:
Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden

Besøgstidsundersøgelser 2013-2018

Besøgstidsundersøgelse 2018
Besøgstidsundersøgelse 2017
Besøgstidsundersøgelse 2016
Besøgstidsundersøgelse 2015
Besøgstidsundersøgelse 2014
Besøgstidsundersøgelse 2013

Begrænsede besøgstider er en af de strukturelle barrierer, som patienter og pårørende kan møde i sundhedsvæsenet. I årene 2013-2018 har PS! og TrygFonden kortlagt besøgstider på danske medicinske og kirurgiske afdelinger, som den fremgår af sygehusenes/afdelingernes hjemmesider.

Når den pårørende og patienten fungerer som et team sammen med sundhedspersonalet, opnås bedre forståelse for patientens samlede situation og endnu bedre samarbejde om forløbet. Samtidig bliver patienten mere tryg, og det samlede behandlings- og opfølgningsforløb har større chance for at blive tilfredsstillende.

Vi opfatter besøgstider som strukturelle rammer, der regulerer pårørendes adgang til sygehuset. Rammer som kan ændres – og herved forbedre muligheden for, at pårørende og patienter sammen kan blive aktive deltagere i mødet med sundhedsvæsenet. Vores ambition er, at der er fri adgang for pårørende – om muligt. Under nødvendige hensyn.

Undersøgelserne måler besøgstiderne på danske sygehuse som antal besøgstimer pr. afdeling pr. døgn og i forhold til, hvornår på døgnet, det er tilladt at få besøg. Formålet er at få en indikation af, hvor imødekommende og tilgængelige danske sygehuse er, når pårørende ønsker at være aktive deltagere i patientens møde med sundhedsvæsenet.

Fra 2018-undersøgelsen

Besøgstidsundersøgelsen 2018 kan på baggrund af en undersøgelse af 120 medicinske og kirurgiske afdelinger konkludere, at vi har NÆSTEN fri besøgstid i Danmark. Danmark er hermed uden tvivl et af de lande i verden, der er længst fremme på dette område.

Når vi skriver ’et af de lande’ skyldes det, at der ikke er nogen, der har undersøgt besøgstider internationalt, men så vidt vi ved, er Danmark faktisk DÉT land, hvor sygehusene åbner mest for pårørende!

Fra 2017-undersøgelsen

Med denne femte undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse belyser vi udviklingen – og det er en positiv udvikling, vi kan præsentere. Samlet set får de pårørende i stadig stigende grad mulighed for at besøge patienterne og dermed stille deres ressourcer til rådighed under behandlingsforløbet.

Fra 2016-undersøgelsen

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle fra region til region, og den positive udvikling skyldes i helt overvejende grad, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2015 og Region Nordjylland pr. 1. juli 2015 helt har afskaffet begrænsninger i besøgstiden. Det er naturligvis en forhåbning for Hej Sundhedsvæsen, at den positive udvikling fortsætter med tilsvarende initiativer i de tre øvrige regioner.

Fra 2015-undersøgelsen

Undersøgelsen viser en stigning fra 2013 til 2015 i antallet af faste besøgstimer fra 12 til 15 timer, hvilket øger indtrykket af et imødekommende og tilgængeligt sundhedsvæsen. Der er betydeligt mindre åbent i dagtiden end om aftenen. Da de fleste beslutninger tages i dagtiden, kunne dette tyde på, at besøgstiden ikke primært tilrettelægges efter, at de pårørende skal spille en aktiv rolle som støtteperson for patienten i forhold til undersøgelse og behandling.

Fra 2014-undersøgelsen

De færreste afdelinger har fri besøgstid (13 %) eller – i den modsatte ende – under 5 timer daglig besøgstid (5 %). De to største grupper er fra 11 til 19,5 timers besøgstid (29 %) og fra 5 til 10,5 timer (25 %). 15 % af afdelingerne har ikke oplyst besøgstider på deres hjemmesider.

Fra 2013-undersøgelsen

Undersøgelsen af besøgstider på landets medicinske og kirurgiske afdelinger har vist, at begrænsninger er udbredte, uden at dette er udtryk for nogen gennemgående faglig systematik. Det kan tyde på, at besøgstider generelt i højere grad er udslag for varierende ledelsesmæssige, politiske eller lokale beslutninger end for en systematisk afvejning af diverse hensyn, ikke mindst patienter og pårørendes ret til vide rammer for besøg og aktiv deltagelse i behandling og beslutninger om behandling.

Et yderligere indicium for, at der ikke i sundhedsvæsenet er gjort systematiske overvejelser på dette område er, at der tilsyneladende slet ikke findes et begreb for pårørendes frie adgang til patienter, idet ”fri besøgstid” tilsyneladende forstås som, at man ikke behøver aftale sine besøg på forhånd med personalet – ikke at der ikke er begrænsninger i besøgstiden.