Sikker Sammenhæng

I projekt Sikker Sammenhæng gik PS!, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen om at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer.

Formål

Formålet med projekt Sikker Sammenhæng var at styrke patientsikkerheden på tværs af sektorer. Det skete ved at udvikle en samarbejdsmodel til tværsektoriel koordinering af forløb for ældre over 65 år mellem Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Målene var at reducere ventetid på udskrivelse og rehabilitering samt at mindske akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser.

Projekt fandt sted i perioden 2016-2018. I 2017 omhandlede projektet borgere, der udskrives til de midlertidige døgnpladser i Københavns Kommune, og i 2018 blev borgere, som udskrives til plejecentre og hjemmepleje, inddraget.

Baggrund

Borgere og pårørende i tværsektorielle patientforløb oplever ofte, at kommunikationssvigt og manglende koordinering kan medføre forværring af sygdom, patientskade og frustration. Udover konsekvenserne for borgerne medfører det også et øget ressourceforbrug i sundhedsvæsenet.

Bevilling: Satspuljemidler

Beløb: 6,6 mio. kr.

Projektperiode: 2016-2018

Projektleder: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Projektpartnere: Københavns Kommune og PS!

Erfaringsopsamling

Vi har samlet metoderne samt erfaringerne fra projektet i en rapport, der udkom i april 2019.

Målgruppen er alle, der ønsker viden om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Resultater

Et af projektets mål var at reducere antallet af ventedage for borgere, der udskrives fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til et rehabiliteringscenter i Københavns Kommune. Der er i 2. halvår af 2018 opnået en 50 % reduktion i antallet af ventedage set i forhold til baseline i 2016.

Det er ikke lykkedes at opnå en reduktion i antallet af genindlæggelser i projektperioden.

Projektet har opnået forbedringer i forhold til en række procesindikatorer, som på længere sigt forventes at medvirke til at reducere unødige genindlæggelser.

Eksempler på dette:

Daglige tavlemøder
Anvendelse af daglige korte tavlemøder med opfølgning på udvikling i borgerens helbredstilstand har medvirket til hurtig identificering af problematikker hos borgeren og skabt fremdrift i rehabiliteringsforløbene.

Den typiske opholdstid er reduceret fra 31 dage til 30 dage, hvilket svarer til 103 forløb mere om året.
Medicinhåndtering
Korrekt medicinhåndtering i overgangene mellem hospital og kommune, fx ajourføring af Fælles Medicinkort (FMK), medicindispensering ifm. udskrivelse og kommunal instruks for håndtering af medicin ved indlæggelse og udskrivelse.

Antallet af korrekt ajourført FMK ved udskrivelsen er steget fra 89 % til 95 % på den afdeling, der har deltaget i projektet vedr. FMK. Udskrivende læger har givet tilbagemeldinger om, at det er blevet lettere at afstemme FMK ved udskrivelse.
Forebyggelse af indlæggelser
Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser ved at sørge for, at patienterne får foretaget de ordinerede undersøgelser om nødvendigt.

Systematisk opfølgning på påkrævede ambulante tider under indlæggelse har medvirket til, at Endokrinologisk Afdeling har sparet 169 ambulante tider og 94 kørsler i 2018, og Kardiologisk Afdeling har sparet 172 ambulante tider og 36 kørsler fra uge 15 i 2018.

Forbedringsmodellen

I Sikker Sammenhæng deltog medarbejdere fra hospital og kommune i i alt 20 læringstræf, hvor de brugte Forbedringsmodellen til at udvikle, afprøve og implementere nye arbejdsgange i det tværsektorielle samarbejde.

Kontakt ang. Sikker Sammenhæng